Mis see on?

  • Korduma kippuvad keelenõuküsimused ehk keelenõuküsimuste KKK
  • Keeleinfo, mida ei leia EKI ühendsõnastikust või oskussõnastikest Sõnaveebis
  • Üldised teemad, mitte üksikküsimused
  • Sagedamini küsitud või hetkel ajakohased näited
  • Keelereeglid või muud lühikesed põhjendused koos näidete ja viidetega teatmiku või muude allikate juurde

Kuidas käänata tänavanimesid?

Eestikeelse tänavanime käänamine oleneb sellest, milline on kohanimi ja liigisõna. Võõrkeelsete puhul oleneb nime tõlkimine sellest, millist liiki tekstiga on tegu.

Millal kasutatakse ülakoma?

Ülakoma kasutatakse tsitaatsõnade käänamisel, mõne sõna kuluvormi teisele sõnale lisamisel, tähe väljajätul ning teatud juhtudel nime ja liite piiri märkimiseks.

Kuidas käänata suurtähtlühendeid?

Suurtähtlühendite käänamine oleneb sellest, kuidas neid loetakse. Nimedega koos kasutatud lühendite (nt AS, OÜ) käänamiseks on mitu võimalust.

Kas lühendi lõppu käib punkt?

Väiketähtlühendite järele tänapäeval punkti pigem ei panda, nt a – aasta, lk – lehekülg, nt – näiteks, saj – sajand, prof – professor. Otsuse, et punkti võib ära jätta, tegi tollane vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1982. aastal. Tähtede vahele pannakse punkt erandjuhtudel, kui lühend langeks muidu kokku mõne muu sõnaga, nt k.a – kaasa arvatud, e.m.a –…

Liitlause lõpumärk

Rindlause lõpumärk oleneb viimasest osalausest. Põimlause lõpumärk oleneb pealause liigist.

Palun ja komad

Koma pole vaja panna, kui sõnakiil on lauses tunderõhuta, esile tõstmata.

Ametinimetuste algustähest

Ametinimetused kirjutatakse väikese algustähega. Presidendi institutsioon on tavaks kirjutada läbiva suure tähega, konkreetsest inimesest rääkides aga väikese tähega.

Nimi ja sidekriips

Nimi on ne- või line-lõpulise omadussõnaga tavaks liita sidekriipsu abil.

Kuidas kirjutada eurot?

Tavatekstis on hinda tavaks väljendada sõna või tähisega, mitte valuuta rahvusvahelise lühendiga EUR.

Ülivõrde mitmuse vorm

Mitmuses ülivõrre näitab, et kirjeldatavatel olenditel, nähtustel või asjadel on omadust kõige suuremal määral, võrreldes teiste samasse rühma kuuluvate olendite, nähtuste või asjadega.

Millise kujuga on jutumärgid?

Jutumärkide kuju sõltub pigem väljaande, asutuse vm tavadest, olemas ei ole ühtesid õigeid jutumärke.

Eeslisandi ja isikunime ühildumine

Lisandit, mis on ainsuses ja paikneb nime ees, ei ole tavaks käänata. Mõnel juhul siiski käänatakse. Mitmuses eeslisand ühildub nimega alati.

Kuidas kirjutada e-liitsõnu?

Nii liitsõna kui ka lühendliitsõna on tavaks lause sees kirjutada väiketähega ja lause algul suurtähega.

Kuidas kirjutada pühasid?

Pühadel ja tähtpäevadel on nimetused, mida on tavaks kirjutada väikese algustähega.