Mis see on?

  • Korduma kippuvad keelenõuküsimused ehk keelenõuküsimuste KKK
  • Keeleinfo, mida ei leia EKI ühendsõnastikust või oskussõnastikest Sõnaveebis
  • Üldised teemad, mitte üksikküsimused
  • Sagedamini küsitud või hetkel ajakohased näited
  • Keelereeglid või muud lühikesed põhjendused koos näidete ja viidetega teatmiku või muude allikate juurde

Kas 20-protsendiline, 20%-line või 20% hinnaalandus?

Arvu järele on võimalus kirjutada nii sõna protsendiline kui ka ainult märk. Märgile tuletusliidet –line ega –ne ei lisata. Näiteks 20-protsendiline ~ 20protsendiline ~ 20% hinnaalandus, 3,5-protsendine ~ 3,5protsendine ~ 3,5% rasvasisaldus, 0,4-promilline ~ 0,4promilline ~ 0,4‰ joove. Käänamisel ilmneb märgi kääne järgnevast sõnast. Näiteks 28-tollisel ~ 28tollisel ~ 28ʹʹ ekraanil, 10-kraadise ~ 10kraadise ~…

Kuidas kirjutada kokku sulanud sõnu ja nimesid (nt kulka, Kumu)?

Sulandsõnad on sõnade osadest moodustatud tehissõnad. Näiteks rula (rull-laud), kulka (kultuurkapital), sudu (suits ja udu), vebinar ~ veebinar (ingl webinar < web-based seminar ’veebiseminar’). Sulandsõnad kirjutatakse läbiva väiketähega. Sulandnimed on nimede, nimetuste, sõnade või nende ühendite osadest moodustatud nimed. Näiteks Tansaania (Tanzania < Tanganyika + Zanzibar), Kumu (kunstimuuseum), Taltech (Tallinn + technology ’Tallina tehnikaülikool’). Sulandnimed…

Kuidas kirjutada õppeaastaid?

Õppeaastate kirjutamiseks on mitu võimalust. Õppeaasta lühend on õa. Arvude vahel saab kasutada kaldkriipsu: 2010/11. õa (punkt on ainult teise arvu järel); mõttekriipsu: 2010.–11. õa (punkt on mõlema arvu järel); sidekriipsu: 2010.-11. õa (punkt on mõlema arvu järel). Punkte ei ole tavaks lisada, kui arvud on lühendi õa järel: õa 2010/11, õa 2010–11 (mõttekriipsuga), õa…

Mis on protsent ja mis protsendipunkt?

Majandusmatemaatikas tehakse vahet protsendimääral ja protsendimäära muudul. Protsendimäär on osa suurus tervikust, see esitatakse protsentides. Protsendimäära muutu väljendatakse protsendipunktides. Näiteks: kui laenuintress on 3% ja see kasvab 2% (protsenti), siis tehakse tehe 3% × 1,02 = 3,06% kui laenuintress on 3% ja see kasvab 2 PP (protsendipunkti), siis tehakse tehe 3% + 2% = 5%…

Kuidas hääldada ja käänata firmanime Nike?

Firma Nike hääldab oma nime [naiki], nagu on jumalanna Nike hääldus inglise keeles. Sellisel juhul käänatakse omastavas käändes Nike [naiki] ja osastavas Niket [naikit]. Näiteks Nike jalanõud. Nii inglis- kui eestikeelses kasutuses on levinud ka Nike hääldus [naik]. Sellisel juhul käänatakse omastavas käändes Nike’i [naiki] ja osastavas Nike’i [n`aiki]. Näiteks Nike’i jalanõud. Vt ka „Ülakoma“.

Kas väljaspool Tallinna või Tallinnat?

Kohanime Tallinn on kokkuleppeline käänata osastavas käändes ilma t-täheta: väljaspool Tallinna. Nime Tallinn käänamise eeskujuks on sõna linn: Tallinn : Tallinna : Tallinna nagu linn : linna : linna. Samamoodi on tavaks käänata tuntud likööri nime: joob Vana Tallinna.

Kuidas käänata ff-iga lõppevaid võõrisikunimesid?

Võõrisikunimed alluvad eesti keeles harilikult ainult vältemuutusele, mitte pikkuse muutusele. Seetõttu on nimetavas ff-iga lõppevatel võõrisikunimedel ka omastavas kaks f-i. Sama põhimõtet on rakendatud eestlaste ff-lõpuliste isikunimede käänamisel. Näiteks perekonnanimed Beckendorff : Beckendorffi : Beckendorffi, Gutslaff : Gutslaffi : Gutslaffi, Middendorff : Middendorffi : Middendorffi, Mikoff : Mikoffi : Mikoffi, Neff : Neffi : Neffi,…

Kuidas kasutada liitsõnas kreeka tähti?

Kreeka tähti on tavaks ühendada järgneva sõnaga sidekriipsu abil, näiteks α-osake, β-karoteen, γ-kiirgus. Kreeka tähtede nimetused on tavaks kirjutada liitsõnas ilma sidekriipsuta. Näiteks alfaisane, beetafunktsioon, omikrontüvi. Vt lähemalt „Kreeka tähed liitnimisõnas“.

Millal kasutatakse Eesti kohanimedes sise-, millal väliskohakäändeid (Türil, aga Paides)?

Eesti kohanimes sisekohakäänete (sisse-, sees-, seestütlev kääne) või väliskohakäänete (alale-, alal-, alaltütlev kääne) kasutamisel järgitakse kohalikku tava. Kindlaid reegleid selle kohta ei ole, enamasti on kohalikku tava lihtsalt vaja teada. Näiteks on Türi linna nime tavaks käänata väliskohakäänetes: Türile, Türil, Türilt, aga Paide linna nime sisekohakäänetes: Paidesse, Paides, Paidest. Osa nimesid kasutatakse ühes piirkonnas sise-,…

Millal käänatakse nime ülakomaga?

Ülakoma on tavaks nime käänates lisada siis kui nimi lõpeb kirjas kaashäälikuga, aga häälduses täishäälikuga. Näiteks Andrew’le [ändrjuule], Shaw’ näidend [šoo]; kui nimi lõpeb kirjas täishäälikuga, aga häälduses kaashäälikuga. Näiteks Cambridge’is [keimbridžis], Milne’iga [milniga]. Ülakoma ei ole tavaks nime käänates lisada siis kui nimi lõpeb kirjapildis kaashäälikuühendiga, mis hääldub ühe kaashäälikuna. Näiteks Bachil [bahhil], Strasbourgis…

Kas lause alguses on nublu või Nublu, iPhone või Iphone?

Lauset on tavaks alustada suure tähega. Eripäraste nimekujude korral võib lause algusesse sattuda ka väike täht. Näiteks artist nublu kirjutab oma nime väikse tähega. See on tema õigus. Rööpvariant on nimekirjutuse tava järgiv suure tähega Nublu. Niisamuti on lause algusesse sattudes rööpvariandid näiteks iPhone ~ Iphone, easyJet ~ Easyjet, eSwatini ~ Eswatini jt. Vt lähemalt…

Mida keelenõuandjatelt küsida?

Eesti Keele Instituudi keelenõuandjad vastavad küsimustele, mis puudutavad eesti üldkeele kasutust: õigekiri (suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid, nimede õigekiri jne), vormiõpetus (sõnade käänamine, pööramine ja võrdlemine), sõnamoodustus (tuletus ja liitmine), sõnatähendused, lausestus, sõnastus. Püütakse vastata terminiküsimustele. Keelenõuandjad ei paku keelenõuküsimustele vastates järgnevaid teenuseid: tekstide tõlkimine (vrd termininõu antakse); keeletoimetamine; õigusnõu andmine; koolitööde…

Kuidas vormistada viidet ja kirjanduse loetelu?

Igal väljaandel, ülikoolil, kirjastusel jne on oma tava, kuidas vormistatakse viiteid ja kirjanduse loetelu. Eeskujuks vt nt järgmiste väljaannete tavasid. Keel ja Kirjandus Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat Vt ka „Viitamine“.

Kui pikk sõna kirjutatakse lahku?

Kui kokkukirjutatud sõna kipub liiga pikaks, siis saab selle pikkuspõhimõtte alusel kirjutada lahku. Näiteks aastalõpu koosviibimine, keskkonnakaitse teemaline, murdmaateatejooksu võistlused. Tavaks on lahku kirjutada alates neljast osast koosnevad liitsõnad. Kolmest osast koosnevaid liitsõnu on kokku kirjutatud: sünnipäevapidu, loodushoiuteemaline, odaviskevõistlused. Liiga pikaks kippuvaid kokkukirjutisi saab lisaks liigendada ka loetavussidekriipsu abil: jalgpalli-meistrivõistlused ~ jalgpalli meistrivõistlused, köögivilja-püreesupp ~…

Kuidas moodustada nimedest lik-liitelisi omadussõnu?

Nimetuletised, näiteks lik-liitelised nimetuletised, on tavaks kirjutada väikese algustähega. Tuletusalune nimi jäetakse algupärasele kujule. Näiteks Newton > newtonlik, Richard > richardlik, Dalí > dalílik, Lõuna-Eesti > lõunaeestilik. Kui alussõnaks on astmevahelduslik nimi, mis on nimetavas käänes pearõhust alates ühe- ja omastavas käänes kahesilbiline, saab tuletustüveks võtta ükskõik kumma tüvekuju: Faust > faustlik ~ faustilik, Shakespeare…

Kas ja ette käib koma?

Vahel satub sidesõna ja lauses sellisesse kohta, kus tema ette pannakse koma. Sest koma sõltub lause struktuurist. Koma ei ole tavaks panna ja ette siis, kui ta on rinnastav sidesõna. Näiteks Linn ja ülikool loovad koostöös teaduskeskuse, Ma ei tea seda ja see ei huvitagi mind. Koma võib sattuda ja ette kõrvallause(te)ga liitlauses. Näiteks Ta…

Millal on koma sidesõnade nagu ja kui ees?

Koma on tavaks lisada, kui sidesõnaga nagu või kui algavas (kõrval)lauses on tegusõna. Näiteks Ta vaatas mind, nagu oleksin võõras, Kui käed külmetavad, pane kindad kätte. Koma ei ole tavaks lisada, kui sidesõnaga nagu või kui ei alga (kõrval)lause ehk tegusõna puudub. Näiteks Ta vaatas mind nagu võõrast, Käed on külmad kui jää. Vt lähemalt…

Millal on kohanimi suure tähe ja millal väikse tähega?

Kohanime on tavaks kirjutatada suure tähega, kui see näitab: kohakuuluvust. Näiteks Eesti kirjanik on ükskõik mis rahvusest kirjanik, kes elab Eestis, ja Saksa auto on Saksamaal toodetud auto; liiki. Näiteks Soome kelk on kelgu liik, Hollandi juust on juustusort. Kohanime on tavaks kirjutada väikse tähega, kui näitab keele-, rahva- või hõimunimetust. Näiteks eesti kirjanik on…

Kas ajamäärus on vahel nimetavas käändes (iga nädal)?

Ajamäärus on sõna või sõnaühend, mis vastab küsimusele millal?. Seda kasutatakse tavaliselt kas alalütlevas või seesütlevas käändes, nt Me elame sündmusrikkal ajal, Minevikus oli kõik teisiti. Kuna aega näitav tähendus ilmneb enamasti juba nende sõnade tähendusest, mitte niivõrd käändest, siis kasutatakse mõnel juhul rööpselt ka nimetavat käänet. Näiteks Eelmine aasta ~ eelmisel aastal oli soe…

Kui inimene on 47-aastane, kui vana ta siis on? Kuidas kirjutada vanuseid?

47-aastane inimene on neljakümnendates aastates, aga käib oma viiekümnendaid eluaastaid. Aastate puhul: aastad 1940–1949 olid neljakümnendad ehk 1940ndad; 1935. aasta jäi 1930ndatesse; praegu on 2020ndad ehk 21. sajandi kolmas kümnend. Kokku või lahku? Sõna aastane on ne-omadussõna, mis on tavaks kirjutada arvuga kokku kas tühikuta või sidekriipsuga: 47aastane ~ 47-aastane, 70aastaste ~ 70-aastaste. Kui sõna…

Kas ainsus või mitmus: sisestasime numbri oma telefoni või telefonidesse?

Tegusõna olema korral ühildub alus öeldistäitega arvus. Näiteks Ta on laps või Nad on lapsed, Ta oli tubli või Nad olid tublid. Teiste tegusõnade korral saab öeldise laiend olla nii ainsuses kui ka mitmuses. Näiteks Me sisestasime numbri oma telefoni ~ telefonidesse. Vt lähemalt „Öeldistäite ühildumine alusega“ (lk 428–429).

Millal lisatakse tere järele kirjavahemärk?

Koma on tavaks lisada sõna tere järele, kui sellele järgneb üte. Näiteks pöördumise alguses: Tere, Liina!, Tere, Eesti!, Tere, sõbrad!, Tere, hommikupäike!. Üte on see, kelle või mille poole pöördutakse. Kui pöördumise alguses ei järgne sõnale tere üte, siis on tavaks jätta kirjavahemärk ära või lisada hüüumärk: Tere või Tere!. Koma ei ole tavaks lisada…

Kuidas kirjutatakse eestikeelses tekstis haiguste ladinakeelseid nimetusi?

Haiguste ladinakeelseid nimetusi on eesti keeles tavaks kirjutada tsitaatkeelenditena: väikese algustähega ja kaldkirjas. Näiteks sclerosis multiplex, epilepsia myoclonica, scoliosis osteopathica. Neid käänatakse ülakoma abil: sclerosis multiplex’ist, epilepsia myoclonica’ga. Vt lähemalt „Tsitaatsõnade kirjutamine“.

Millal kasutada aadressi kirjutamisel komasid?

Koma on tavaks panna nimetavas käändes kohaväljendite vahele: Tema aadress on Harju maakond, Tallinn, Malmi tänav 10. Koma ei ole tavaks panna: kohakäändes olevate hõlmavate kohaväljendite korral: Ta elab Harju maakonnas Tallinnas Malmi tänaval; kui aadressi osad on eri ridadel (nt ümbrikul): Eesti Keele InstituutRoosikrantsi 610119 Tallinn Vt lähemalt „Koma“.

Kuidas kirjutada iluuisutamise hüppeid?

Iluuisutamise hüpete nimetusi on eesti keeles tavaks kirjutada tsitaatsõnadena, st väikese algustähega ja kaldkirjas, näiteks flip, toe loop. Osa hüpete nimetusi on tulnud isikunimedest, ka need kirjutatakse tsitaatsõnadena, näiteks axel, lutz, rittberger, salchow. Need on justkui nimedest saadud üldsõnad. Vt lähemalt „Tsitaatsõnade kirjutamine“, „Võõrnimedest saadud üldsõnade kirjutamine“.

Kas hind kirjutatakse eelneva sõnaga kokku või lahku?

Mõned keelendid esinevad kord kokkukirjutatuna (liitsõnana), kord lahkukirjutatuna (sõnaühendina) ilma olulise tähendusliku erinevuseta. Lahkukirjutus rõhutab kuuluvust (mille hind): bensiini hind, kütuse hind, elektri hind, gaasi hind, nafta hind, kohvi hind. Kokkukirjutus rõhutab liiki (mis liiki hind): bensiinihind, kütusehind, elektrihind, gaasihind, naftahind, kohvihind. Kokku kirjutama võib muu hulgas ajendada mitmuslik sisu: bensiinihinnad, kütusehinnad, elektrihinnad, gaasihinnad, naftahinnad,…

Kui lause lõpus on link, kas siis pannakse ka lauselõpumärk? Aga kuidas linki käänatakse?

Lingiga lõppeva lause järele on tavaks panna punkt või muu vajalik lauselõpumärk. Näiteks Kas Eesti Keele Instituudi veebiaadress on www.eki.ee? – Jah, see on www.eki.ee. Internetiportaalide aadressi on tavaks kirjutada läbiva väiketähega. Näiteks www.youtube.com ~ youtube.com. Veebiaadresse on tavaks käänata sidekriipsu abil. Näiteks Luges seda postimees.ee-st. Vt ka „Punkt“.