• Osasihitis ja täissihitis
  • Täissihitise kääne
  • Tegusõna ja sihitise seosed
  • Erandlikke sihitise kasutusi
  • Eri sihitised ühes lauses

Sihitise sissejuhatus

Sihitis on lauseliige, mis näitab, kellele või millele tegevus on suunatud. Sihitis saab olla osastavas, omastavas või nimetavas käändes. Sihitise peatükk annab näpunäiteid õige käände valikuks.

Osasihitis ja täissihitis

Koostamisel

Kõige tavalisem on osastavas käändes osasihitis. Omastavas või nimetavas käändes täissihitise kasutamiseks peab lause olema jaatav, lauses kirjeldatud tegevus tulemuslik, sihitis väljendama tervikut ja tegusõna olema selline, mis võimaldab täissihitist kasutada.

Täissihitise kääne

Koostamisel

Harilikult on täissihitis omastavas käändes. Nimetavat käänet kasutatakse siis, kui sihitis on mitmuslik, öeldis väljendab käsku, öeldis on umbisikulises tegumoes või sihitis kuulub da-tegevusnime juurde.

Tegusõna ja sihitise seos

Koostamisel

Sihitise kasutus sõltub ka öeldiseks olevast tegusõnast. Osa tegusõnu käib enamasti koos sihitisega, teine osa sihitiseta, tegusõnast võib oleneda osa- või täissihitise kasutamise võimalus.

Erandlikke sihitise kasutusi

Koostamisel

Külaline kutsuti tuppa – mind kutsuti tuppa. Kas ostan liitri või liiter piima, tosina või tosin mune? Kas kõik tõstsid kätt või käe?

Sihitise kasutus võib üldreeglist erineda, kui sihitis on asesõna, arvsõna, hulka või mõõtu näitav nimisõna; kui tegusõna väljendab tegevuse ajutist tulemust, millegi nimetamist, soovi või käsku.

Eri käändes sihitised ühes lauses

Koostamisel

Kihutaja pani ohtu iseennast, teised liiklejad ja oma kaaslase – kõrvuti võivad olla eri käändes sihitised, kui igaühe kohta kehtib oma reegel.