Ülevaade keelekorraldusliku mõtte nüüdisseisust ja varasemast ajaloost.

Keelekorralduse teisenemine

Eesti keelekorraldus on olnud pidevas arenemises ja jätkab arenemist. Seda kajastavad omal moel ka selle valdkonna kirjeldamiseks kasutatud terminid õigekirjutus, õigekeelsus, keelekorraldus, keelearendus. Kiirpilk minevikku ja tänapäeva.

Mis on kirjakeel

Sõna kirjakeel on mitmetähenduslik ja tähistab keelekasutuses mitut asja.

Mis on norm

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

VARASEMAD KEELEKORRALDUSOTSUSED

Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni (VÕK) ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna (ES KT) otsuste ülevaade alates 1960. aastast.

Muudatused ortograafiareeglites

Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused, millega on muudetud ortograafianorminguid alates 1979. a.