2019. aastal ilmunud „Eesti õigekeelsuskäsiraamatu“ artiklid.

Kiirlingid artiklitele:

Kiri ja tähestik

4. mai 2022

Kiri, eesti ja eesti-ladina tähestik, tähestiku ajalugu.

Kirjaviis

5. mai 2022

Uus ja vana kirjaviis.

Häälikuühendid

25. mai 2022

Täishäälikuühend, kaashäälikuühend. NB! Artiklit on uuendatud.

Diakriitilised märgid

8. mai 2022

Diakriitilised märgid ehk diakriitikud, ligatuurid ehk liittähed, teisendtähed.

Tsitaatsõnade kirjutamine

22. november 2022

Tsitaatsõnade kirjutamine, tekstis eristamine, käänamine, liitmine, tuletamine, algustäht. NB! Artiklit on uuendatud.

Ümberkirjutus

9. mai 2022

Transkriptsioon, transliteratsioon; soovitused keelte kaupa.

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA

22. mai 2022

Lausealguse, nime suurtäht, ametlikkust ja püsikindlust, tunderõhku märkiv suurtäht; erialakeele tavad.

Kohad

25. mai 2022

Kohanimed, kujundlikud kohanimetused, ülekantud tähenduses kohanimed; kohanime täpsustav täiendosa, kohanimelise täiendiga ühendid.

Ehitised, ruumid

26. mai 2022

Ehitiste ja ruumide nimetused ja nimed, kujundlikud ehitisenimetused.

Riigid, osariigid

26. mai 2022

Riikide ja osariikide nimetused ametlikult ja mitteametlikult.

Isikud, olendid

23. mai 2022

Isikunimed, varju- ja hüüdnimed, isikute ümberütlevad nimetused; isikunime täpsustav täiendosa; isikunimelise täiendiga ühendid; nimepartiklid ja kõnetlussõnad.

Autasud

27. mai 2022

Autasude nimetused, nimed ja pealkirjad.

Üritused

27. mai 2022

Ürituste nimetused, nimed ja pealkirjad.

Taimesordid

27. mai 2022

Taimede sordinimed erialakirjanduses ja mitteerialases tarvituses, võõrkeelsed sordinimed.

Kaubad

27. mai 2022

Kaupade nimetused ja nimed, registreeritud kaubamärgid, hoiatustähised.

Sõidukid

27. mai 2022

Üksiksõidukite nimed.

Ajaloosündmused

27. mai 2022

Ajaloosündmuste nimetused, sündmuste kinnistunud nimetused ajalookirjanduse tavas.

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

25. mai 2022

Tähenduse, vormi, konteksti, traditsiooni, sageduse arvestamine sõnade kokku- ja lahkukirjutuses.

Nimisõna + nimisõna

25. mai 2022

Ainsuse nimetavas või omastavas, mitmuse omastavas, muus käändes või lühitüvelise nimisõna ja järgneva nimisõna kokku-lahkukirjutus.

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

25. mai 2022

Põhi-, järg- ja murdarvsõnade, arvsõnast moodustatud omadussõnade kirjutus, arvsõna ja järgneva omadussõna kokku-lahkukirjutus.

LÜHENDAMINE

25. mai 2022

Lühendusviisid ja lühendite liigid, kirjavahemärgid lühendites, lühendite lugemine ja käänamine, lühenditest tuletamine.

ARVUKIRJUTUS

25. mai 2022

Põhi- ja järgarvude kirjutamine, arvsõna käände näitamine, kirjavahemärgid ja tühik arvukirjutuses, arvude paigutamine tekstis.

KIRJAVAHEMÄRGID

24. mai 2022

Mitme kirjavahemärgi koosesinemine, kõrvuti olevate märkide kokkusulamine või emma-kumma kustumine.

Punkt

24. mai 2022

Punkti kasutusala.

Koma

24. mai 2022

Kõrvallause, lauselühend, järeltäiend ja -lisand, kiil, samaväärsed ja hõlmavad täiendid, lisandid ja määrused, rind- ja koondlause. Täiendatud 01.06.2022.

Koolon

24. mai 2022

Kooloni kasutusala.

Mõttekriips

24. mai 2022

Mõttekriipsu ja pika kriipsu kasutusala.

Jutumärgid

24. mai 2022

Jutumärkide kasutusala, kuju.

Ülakoma

24. mai 2022

Ülakoma ja kaksisülakomade kasutusala, kuju.

Sulud

24. mai 2022

Ümar-, nurk- ja kaldsulud, topeltsulud.

Kaldkriips

24. mai 2022

Kaldkriipsu kasutusala, tühikuga ja tühikuta kaldkriips, ja/või-tarind, 24/7

Mõtte- ja katkestuspunktid

24. mai 2022

Lausekatkestuse ja sõnast ärajäetavate tähtede tähistamine kahe, kolme ja nelja punktiga.

Katkestusjooned

24. mai 2022

Pika väljajätu märkimine katkestusjoontega.

Muid märke

24. mai 2022

Paragrahvi- ja protsendimärk, kraadi- ja promillimärk, tehtemärgid, akuut, graavis, tilde, emotikon.

Pealkiri

23. mai 2022

Pealkirjamalli kasutusala, pealkirja käänamine, punkt pealkirjas, võõrkeelne pealkiri.

Otsekõne

23. mai 2022

Otsekõne kirjavahemärgid, otse- ja kaudkõne.

Tsitaat

23. mai 2022

Parandused, kommentaarid ja väljajätud tsitaadis, jutumärgid, kursiiv ja algustäht, tsitaat ja otsekõne, tsitaat moto või pealkirjana.

Viitamine

Koostamisel

Viitamise näidiseid.

Loetelu

23. mai 2022

Loetelu kirjavahemärgid, nummerdus, levinumad vead, mida loetelus vältida.

Küsimuste loetelu

23. mai 2022

Küsimuste loetelu vormistamine rind- või põimlausena või eraldi lausetena.

Tabel

23. mai 2022

Tabeli pealkiri, tabeli lahtrite teksti algustäht, lõpupunkt ja joondamine, mõõtühikud tabelis.

Tühikud

23. mai 2022

Tühiku kasutamine lühendite, tähiste, arvude ja kirjavahemärkide kirjutuses.

Esiletõstud

23. mai 2022

Kursiivkiri, poolpaks kiri, allakriipsutus, versaal- ja kapiteelkiri, sõrendus.