Sisukord

Lühidalt

mus-tuletised uurimus, tellimus, pakkumus võimaldavad väljendada tegevuse üksikjuhtumit. Liitsõna esiosaks on enamasti mine-tuletis, nagu uurimistöö, pakkumiskutse, tellimisleht, harvem mus-tuletis, nagu tellimustöö, tellimusmööbel, tellimusmõrv.

Pikemalt

Tegevust kui protsessi saab eesti keeles kõige üldisemalt väljendada mine-tuletisega. Kitsama tegevussisu tähistamiseks on valida muude liidetega tuletisi, nt us-, is‑ või mus-tuletis.

mus-lõpulised tuletised, nagu uurimus, tellimus, pakkumus, on saadud us-liite lisamisel ma-tegevusnimele: uuri/ma > uuri/m/us. Need tuletised väljendavad tegevuse üksikjuhtumit.

Mõnikord võib olla raske tõmmata selget piiri, kus käib jutt tegevusest –  ja sobib kasutada mine-tuletist – , kus aga tegevuse üksikjuhtumist. Selliseid kõhklusi kohtab nt pakkuma-sõna tuletiste pakkumine ja pakkumus puhul. Üldkeeles polegi täpne vahetegu enamasti oluline ja mine-tuletisega saab väljendada nii protsessi kui ka üksikjuhtumit.

Oskustekstides, kus täpsusvajadus on suurem, aitab mõisteid lahus hoida analoogia naabermõistetega: nagu tellimise üksikjuhtum on tellimus, nii on pakkumise üksikjuhtum pakkumus ja uurimisel uurimus.

Liitsõnamoodustus

Tähele tasub panna mus‑ ja mine-tuletise vahekorda liitsõnades.

mus-tuletis võib olla liitsõna järelosaks, nt

  • hinnapakkumus, kindlustuspakkumus, laenupakkumus, müügipakkumus, koolituspakkumus, kampaaniapakkumus
  • koolitustellimus, riigitellimus, aastatellimus, eritellimus, ühistellimus, digitellimus
  • ajaloouurimus, teadusuurimus, õpilasuurimus, naisuurimus, lühiuurimus, ühisuurimus

Liitsõna esiosana on mus-tuletisest sobivamaks peetud mine-tuletist, sest täiendsõna funktsioon on väljendada pigem tegevust kui üksikjuhtumit. Nt

  • pakkumishind, pakkumismenetlus, pakkumiskutse, pakkumisdokument, pakkumistingimus, pakkumisvoor (mitte: pakkumushind jts)
  • uurimistöö, uurimistulemus, uurimismeetod, uurimisülesanne, uurimissuund  (mitte: uurimustöö jts)
  • tellimishind, tellimiskiri, tellimiskviitung (mitte: tellimushind jts)

Spontaanses keeletarvituses on siiski näha tugevat tendentsi vormistada mõne liitsõna esiosana mus-tuletis, nt mine-liitelise esiosaga uurimistöö kõrval on väga levinud ka mus-liitelise esiosaga uurimustöö.

Kui uurimistöö sõna kohtab praegu keeles siiski umbes viis korda sagedamini kui uurimustöö sõna, siis näiteks mine-liitelise esiosaga tellimistöö on peaaegu täielikult asendunud mus-liitelise tellimustööga. Tellimistöö sõna esitavad veel 1960. ja 1976. a ÕS, kuid alates 1999. a ÕSist on põhikujuks olnud tellimustöö.

Tellima-tüvest lähtuva esiosaga liitsõnad ongi jagunenud kaheks: ühelt poolt tellimisvorm, tellimisleht, tellimiskeskkond, tellimiskeskus, tellimishind, tellimisnumber, tellimiskood, mille esiosaks on mine-tuletis, ja teiselt poolt tellimusmööbel, tellimusmõrv, tellimuslend, tellimusreis, tellimusvedu, mille esiosaks on mus-tuletis.

Tellimus-liitsõnades on tajutav seos tegevuse üksikjuhtumiga: tellimustöö, -mööbel, -reis on konkreetse tellimusena tehtav töö, mööbel või reis. On raske öelda, kuivõrd on abstraktsema sisuga liitsõna uurimustöö moodustamisel lähtutud mus-tuletiste tähendussisust ja kuivõrd pelgalt tellimus-liitsõnade eeskujust.

Kirjandus

  • Tiiu Erelt, Terminiõpetus. Tartu Ülikool. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2007.
  • Reet Kasik, Sõnamoodustus. Eesti keele varamu I. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2015.

Koostanud Maire Raadik

Anna tagasisidet