Sisukord

Kaukaasia hõimkonna nahhi keelkonda kuuluv tšetšeeni keel (нохчийн мотт noxçiyŋ mott) on Tšetšeenia ametikeel (koos vene keelega) ja üks Dagestani ametikeeltest.

Kirjutus

Tšetšeeni keel kasutab ametlikult kürillilist kirja. Tšetšeeni tähestik (sulgudes ladinakirjaline vaste):

А а {a}, Аь аь {ä}, Б б {b}, В в {v}, Г г {g}, ГӀ гӀ {ġ}, Д д {d}, Е е {e/ie/ye}, Ё ё {yo}, Ж ж {ƶ}, З з {z}, И и {i}, Й й {y}, К к {k}, Кх кх {q}, Къ къ {q̇}, КӀ кӀ {kh}, Л л {l}, М м {m}, Н н {n/ŋ}, О о {o/uo}, Оь оь {ö}, П п {p}, ПӀ пӀ {ph}, Р р {r}, С с {s}, Т т {t}, ТӀ тӀ {th}, У у {u}, Уь уь {ü}, Ф ф {f}, Х х {x}, Хь хь {ẋ}, ХӀ хӀ {h}, Ц ц {c}, ЦӀ цӀ {ċ}, Ч ч {ç}, ЧӀ чӀ {ç̇}, Ш ш {ş}, Щ щ {şç}, Ъ ъ {-/ə}, Ы ы {i}, Ь ь {-}, Э э {e}, Ю ю {yu}, Юь юь {yü}, Я я {ya}, Яь яь {yä}, Ӏ {j}.

Tähed Ё, Щ, Ы tšetseeni omasõnades ei esine. Nagu mitmes muus Kaukaasia keele tähestikus, ei ole tšetšeenidel vene tähestikku mittekuuluvaid tähti, kõik puuduvad häälikud on tähistatud täheühenditega (аь = ä, кх = q jne). Ainus lisatäht on Ӏ ehk palotška ehk sõna-sõnalt pulgake, mis kujult langeb kokku ladina suure I-ga, ent on arvutis siiski omaette koodiga. Igapäevatekstides asendatakse palotška sageli 1-ga, nt к1арк1ар (= кӀаркӀар). Kürillilist kirja kasutatakse 1938. aastast, varem oli tšetšeeni keeles kasutusel ladina kiri, aastani 1925 araabia kiri. Teine katse ladina tähestikule üle minna tehti 1992. a, kui iseseisvusele pürgiva Tšetšeenia (Itškeeria) parlament kuulutas ladina kirja ametlikuks. Kuigi see juurduda õieti ei jõudnudki, on 1992. a tähestik muutunud rahvusvaheliselt enim kasutatavaks viisiks tšetšeeni nimede edasiandmisel, mh on selle heaks kiitnud USA ja Briti kohanimekomiteed. Kolmas ladina tähestiku versioon tekkis 2011. a, kui iseseisvusmeelsed tšetšeeni pagulased Euroopas leppisid kokku uues ladinatähelises kirjaviisis, milles lisamärgid puuduvad[1]. Nende kolme kirjaviisi erinevusi illustreerib järgmine tšetšeeni kohanimede tabel.

199219252011Vene nimi
Bjaçiŋ-YurtByačiꞑ-JurtBjachin-YurtBatši-Jurt
Ċeŋ VedanaCheꞑ VedanaC’een WedanaTsa-Vedeno
Çüyriŋ-EvlČüjriꞑ-EvlChuerin-EwlTširi-Jurt
Ç̇äntiyŋ-YurtČhäntijꞑ-JurtCh’aentiin-YurtPravoberežnoje
GümseGümseGymseGudermess
Noxç-KielaNoxč-KielaNohch-KielaNohtši-Keloi
Sölƶa-ĠalaSölža-GhalaSoelzha-GhaalaGroznõi
ŞelaŠelaShe(e)laŠali
Theẋa-MartaThex̌a-MartaT’eexa-MartaAtšhoi-Martan
Xeŋ-QällaXeꞑ-QällaKhen-QhaellaHankala
Ẋalxa-MartaX̌alxa-MartaXalha-MartaUruss-Martan
ƵänçieŽänčieZhaenchieDžentšu
Tšetšeeni eri kirjaviisid

Kuivõrd tšetšeeni keelel on olemas paralleelsed ladinatähelised kirjaviisid, saab eesti tekstis tšetšeeni nimesid edasi anda põhimõtteliselt mis tahes ladina tähestiku abil neist kolmest, rahvusvaheliselt levinuim on 1992. a tähestik. Kürillilise ja ladina tähestiku suhteid näitab vastavustabel (samas on kõrvutatud eri kirjaviise).

2011. aasta kirjaviis on täpsem kui kürilliline kirjaviis, selles eristatakse ka mitme täishääliku pikkust.

Praktilised lihtsustused

Tavaliselt sõna lõpus esineva tähe ŋ n-ö õige kood ei ole teada, siin kasutatu (16nd-koodiga 014B) on kõige enam levinud, samahästi võib see täht olla (1D87), mis vastab väliselt kõige rohkem omaaegses fondis kujutatule, või (A791). Kuivõrd kirillitsas seda tähte tavalisest n-ist ei eristata ja selle olemasolu on enamasti tuletatav grammatilise seose põhjal (nimedes on see omastava käände tunnus), sobib väljaspool dokumente ja teatmeteoseid see täht asendada tavalise n-iga, nt Nikhiŋ-XithaNikhin-Xitha.

Hääldus

Lühidalt

Tšetšeeni nimedes on rõhk tavaliselt esimesel silbil. 1992. a tähestik on mõnevõrra türgimõjuline (vrd nt ç, ş, y), ent säilitab ka varasema ladina tähestiku jooni, nt kh, ph, th ei märgi mitte hõngatud (aspireeritud) häälikuid, vaid vastupidi, Kaukaasia keeltele omaseid, kuivalt kõlavaid sulghäälikuid (ejektiive), mille hääldamisel moodustatakse samaaegselt kõris sulg. Kolme hääliku puhul eristab ejektiivset häälikut tavalisest ülapunkt (c – ċ, ç – ç̇, q – q̇).

Pikemalt

Tabeli näidete häälduses on märgitud täishääliku pikkust, kui see on teada.

TähedHääldusNäited
c[ts]Cociŋ-Evl [ts·otsi(n)-eul]
ċ[ts]Ċeŋ Vedana [tsee(n) w·edana]
ç[tš]Çeçana [tš·etšana]
ç̇[tš]Ç̇änki-Yurt [tš·änki-jurt]
ġ[g]Eġaştha [·egašta]
iy[ii]Iypne [·iipne]
jneeluhäälik, mille võib hääldamata jättaJass [ass], Bjaçiŋ-Yurt [b·atši(n)-jurt]
kh[k]Xidiŋ-Khotar [h·idi(n)-k·ootar]
eelneva täishääliku ninahääldusBaloyŋ lam [b·aloi(n) lam]
ph[p](nimedes harv)
q[k]Äqqa [·äkka]
[k]Duq̇a-Theẋie [d·uka-t·ehhie]
ş[š]Eşolxot [·ešolhot]
th[t]Thüyliyŋ lam [t·üülii(n) lam]
üy[üü]Çüyriŋ-Evl [tš·üüri(n)-eul]
v[w] ~ [u]Vedana [w·edana], Evtara [·eutara]
x[h(h)]Olxazar-Khotar [·olhazar-k·ootar], Exa-Borzie [·ehha-b·orzie]
[h(h)]Theẋa-Marta [t·eehha-m·arta]
y[j] ~ [i]Yässi [j·ässi], Djay [dai]
ƶ[ž]Sölƶa-Ġala [s·ölža-g·aala]
əkõrisulg [ʔ]Khobuə lam [k·obu’ lam]
Tšetšeeni nimede hääldus

Tähtede täpsemat hääldust (IPA märkidega) vt teisendustabelist.

Isikunimed

Tšetšeenid Venemaal on dokumentides kirjas Vene ametliku isikunimemalli eesnimi + isanimi + perekonnanimi (või perekonnanimi + eesnimi + isanimi) kohaselt ja vene keeles, nt Ибрагимов Усман Ахмедович (M), Ахматова Марьям Магометовна (N). Rahvalik isikunimemall on isanimi omastavas käändes + eesnimi, nt Ẋamidaŋ Vaxa (Ẋamidi /poeg/ Vaxa).

Tšetšeeni eesnimed võib päritolult jagada kolme suurde rühma: 1) tšetšeeni omanimed, 2) araabia ja pärsia laenud, 3) vene ja rahvusvahelised laenud. Omanimede hulgas on looma- ja linnuriigile viitavaid (Borz ‘hunt’, Leça ‘kotkas’, Çovka ‘hakk’, Qoqa ‘tuvi’), samuti rahvanimetustega seotuid (Järbi ‘araablane’, Noġiy ‘nogailane’). Iseloomulikumad omanimed on meestel veel Dika ‘hea’, Vaxa ‘ela’, naistel Deşi ‘kuld’, Deti ‘hõbe’, Yaxa ‘ela’, Zezag ‘õis’, Ƶovhar ‘pärl’. Valdav osa nimevarast on laenatud araabia, pärsia ja turgi keeltest, nt mehenimed Aẋmad, Jela (< Ali), Jumar (< Omar), Maẋmud, Säjid, Yaq̇ub, naisenimed Amanat, Jayşat, Layla, Pethimat, Zelixa. Neil nimedel on sageli variante, nt Bekmarza ~ Bekmirza ~ Bekmurza.

Perekonnanimed tekkisid tšetšeenidel pärast 1870. aastaid vene malli kohaselt ov/ev-lõppudega. Nimed moodustati tavaliselt perekonnapea, harvemini sugukonna nimest (viimase näiteid: Dişniyev, Gunoyev, Merƶoyev, Terloyev). 1990. aastatel tehti katset kasutusele võtta tšetšeeni oma perekonnanimevorm lõpuga –ġer ‘(mingi) suguvõsa liige’, nt Dudiġer (Dudayev), Moẋmadġer (Magomadov).

Tšetšeeni nimed eri allikates varieeruvad, nagu nähtub järgmisest loendist (khant ‘poeg’, voj ‘poeg’).

Vene nimiTšetšeeni nimi
Джохар Мусаевич ДудаевDudaġeraŋ Musaŋ Ƶovhar ~ Dudiŋ Musa-khant Dƶoxar
Зелимхан Абдулмуслимович ЯндарбиевYandarbiġeraŋ Jabdul-Muslimaŋ Zelimxa
Аслан Алиевич МасхадовMasxadiŋ Jeliŋ voj Aslan (Xalid)
Абдул-Халим Абусаламович СадулаевSaduliŋ Abusalamiŋ khant Jabdul-Ẋalim
Ахмед Халидович ЗакаевZaki Xalidaŋ voj Aẋmad
Tšetšeeni isikunimed

2011. a kirjaviisis: Dudaayev Zhawh’ar, Maskhaadov Aslaan, Zakaayev Axmad.

Kohanimed

Tšetšeenia ala kohta käivad eksonüümid: Itškeeria (Içkeri ~ Noxçiyçö ~ Noxçiyŋ moxk), Tšetšeenia (Noxçiyçö). Ajalooliselt on Tšetšeeniat jagatud kaheks: Suur-Tšetšeenia (Goita või Arguni jõe idakallas, keskus Šali, Noxçiyŋ moxk) ja Väike-Tšetšeenia (Goita või Arguni jõe läänekallas, keskus Gehhi, Gix çö). Itškeeria on algselt olnud piirkond Tšetšeenia kaguosas Vedeno ümbruses, mida on peetud tšetšeenide asuala tuumikuks. 1994. aastast kasutati seda nime iseseisvusele pürgiva Tšetšeenia põhinimena (Itškeeria Tšetšeeni Vabariik, vene Чеченская Республика Ичкерия, tšetšeeni Noxçiyŋ Respublika Noxçiyçö ~ Noxçiyŋ Paçẋalq Noxçiyçö ~ Noxçiyŋ Paçẋalq Içkeri ~ Noxçiyŋ Respublika Içkeri ~ Noxçiyŋ Içkeri Respublika).

Tšetšeenia rajooni(keskuse)d ja rajooni õigustega linnad (sulgudes tšetšeeni nimi, K = keskus): Argun (Ustrada-Ġala, linn), Atšhoi-Martan (Theẋa-Marta), Groznõi (Sölƶa-Ġala, linn), Groznõi rajoon (Sölƶa-Ġaliŋ khoşt, K: Tolstoi-Jurt /Devkar-Evla/), Gudermess (Gümse, linn ja rajoon), Itum-Kale (Iton-Qälla), Kurtšaloi (Kurçaloy-Ġala), Nadteretšnõi rajoon (Terkaŋ khoşt, K: Znamenskoje /Ç̇ulga-Yurt/), Naurskaja (Novr-Ġala), Nožai-Jurt (Naƶiŋ-Yurt), Sernovodskaja (Ena-Xişka), Šali (Şela), Šara rajoon (Şaroyŋ khoşt, K: Himoi /Hima/), Šatoi (Şüyta), Šelkovskaja (Şelkovski), Uruss-Martan (Ẋalxa-Marta), Vedeno (Vedana).

Kohanimeosiste sõnastik (kohanimedes sagedamini esinevad sõnad jm osised; kui sõnas on pikki täishäälikuid, siis see on näidatud sõna järel nurksulgudes):

 • ataġa [aataġa] (атагӀа) – org
 • axk (ахк) – kuristik; mägijõgi
 • berd (берд) – kallas, järsak
 • bjov (бӀов) – torn (Tšetšeenia mägedes)
 • borz (борз) – hunt
 • ċeŋ [ċeeŋ] (цӀен) – punane
 • çu (чу) – (millegi) sisse
 • çö [-çöö] (-чоь) – maa
 • ç̇aƶ (чӀаж) – uhtorg
 • deẋa [deeẋa] (дехьа) – tagumine, sealpoolne
 • erk (эрк) (murd.) → axk
 • evla (эвла) – auul, küla
 • ġala [ġaala] (гӀала) – linn
 • ġalġayŋ (гӀалгӀайн) – inguši
 • ġayre [ġayree] (гӀайре) – saar
 • hord (хӀорд) – meri
 • irzu [irzuu] (ирзу) – raadatud maa, alemaa
 • jam (Ӏам) – järv; soo
 • järƶa (Ӏаьржа) – must
 • kerla (керла) – uus
 • khayŋ (кӀайн) – valge
 • khel (кӀел) – (millegi) alla
 • khoşt (кӀошт) – rajoon
 • khotar [khootar] (кӀотар) – (väike) küla (< vene hutor)
 • korta (корта) – pea
 • lam (лам), mitmus lämnaş (лаьмнаш) – mägi, mäed
 • laqa (лакха) – ülem-
 • laxa (лаха) – alam-
 • moxk (мохк), mitmus mexkaş (мехкаш) – maa, riik
 • neq̇ (некъ) – tee
 • noxçiyŋ (нохчийн) – tšetšeeni
 • otar (отар) (murd.) → khotar
 • örsiyŋ (оьрсийн) – vene
 • raġ (рагӀ) – (madal) mäeahelik
 • seẋa [seeẋa] (сехьа) – siia, siiapoole
 • the (тӀе) – (millegi) peale
 • theẋa [theeẋa] (тӀехьа) – (millegi) taga
 • tişa (тиша) – vana
 • xi (хи) – vesi, jõgi
 • ẋalxa (хьалха) – (millegi) ees
 • yoqqa (йоккха) – vana (murd?)
 • yuq̇ (юкъ) – vahe, keskosa
 • yuq̇q̇era [yuq̇q̇eera] (юккъера) – keskmine, kesk-
 • yurt (юрт) – asula, küla
 • yuxxe [yuxxee] (юххе) – lähedal, kõrval
 • ƶima (жима) – noor; väike

Vt ka

Kirjandus

Märkused

Anna tagasisidet