Sisukord

Valik põhineb “Nimekirjutusraamatus” avaldatud loendil, mida on pisut täiendatud. Ühes artiklis on kuni kolm osa, mis eraldatud pika kriipsuga.

 • Esimeses osas on poolpaksus kirjas ukraina nimed ukraina-eesti tähetabeli kohaselt. ♂ märgib mehe-, ♀ naisenimesid. Nimele järgneb nurksulgudes hääldus, milles keskpunkt (·) näitab pearõhku, nt nimes Adam [ad·am] paikneb rõhk viimasel silbil. Edasi järgneb sulgudes ukraina nimi kirillitsas ja Ukrainas kehtivas latinisatsioonis, mis esineb ka Ukraina kodanike passides. Ukraina nimedest võib olla variante, neist osa on mitteametlikud, mis on argikäibes, kuid pole tavaliselt n-ö passinimed.
 • Teises osas on ukraina nimede vene vasted vene-eesti tähetabeli kohaselt, sulgudes on algkujud kirillitsas.
 • Kolmandas osas on ukraina eesnimest moodustatavad isanimed (mees- ja naissoovormis), need on antud üksnes ukraina kirillitsas. Isanimed on antud kõigist artiklis olevatest eesnimedest, v.a argikäibes nimevariandid. Üksikutel juhtudel on sulgudes noolega (←) viidatud, millisest eesnimest nad on moodustatud (vt nt Hrõhori).

Ukraina nimed, mis lahknevad märgatavalt vene nimest (vene → ukraina): Afanassi → Opanass, Panass, Agrippina → Horpõna, Akilina → Kõlõna, Akim → Jakõm, Aleksandr → Oleksandr, Less, Aleksandra → Olesja, Aleksei → Oleksa, Oleksi, Anastassija → Nastja, Anissim → Onõssõm, Anna → Hanna, Arina → Orõna, Averjan → Overjan, Darja → Odarka, Faddei → Tadei, Filipp → Põlõp, Fjokla → Vekla, Tekla, Foma → Homa, Ignat → Hnat, Ilarion → Larion, Jefim → Juhhõm, Jefimija → Hõma, Jefrossinija → Frossõna, Jelena → Olena, Jelizaveta → Lõssaveta, Jemeljan → Omeljan, Jeremei → Jarema, Veremi, Jevdokija → Javdohha, Jevgenija → Jivha, Lukerja → Lõkera, Nikita → Mõkõta, Nikolai → Mõkola, Vladimir → Volodõmõr, Vlass → Ulass. Lisaks tuleb arvestada, et vene g-le (г) vastab ukraina h (seega nt Gennadi → Hennadi, Grigori → Hrõhori) ja vene i-le (и) vastab nii ukraina i (і) kui ka õ (и).

A–G

A

 • Adam [ad·am] (Адам/Adam) — vene Adam (Адам) — isanimi Адамович, Адамівна
 • Adrian [adri·an] (Адріан/Adrian) — vene Adrian (Адриан) — isanimi Адріанович, Адріанівна
 • Ahafon [ahaf·on] (Агафон/Ahafon) — vene Agafon (Агафон) — isanimi Агафонович, Агафонівна
 • Ahnessa [ahn·essa] (Агнеса/Ahnesa) — vene Agnessa (Агнесса)
 • Ahrõpõna [ahrõp·õna] (Агрипина/Ahrypyna), mitteametlikult Horpõna [horp·õna] (Горпина/Horpyna) — vene Agrippina (Агриппина)
 • AkimJakõm
 • Alevtõna [aleut·õna] (Алевтина/Alevtyna) — vene Alevtina (Алевтина)
 • Anastassija [anast·assija] (Анастасія/Anastasiia), mitteametlikult Nastja [n·astja] (Настя/Nastia) — vene Anastassija (Анастасия)
 • Anatoli [anat·oli] (Анатолій/Anatolii) — vene Anatoli (Анатолий) — isanimi Анатолійович, Анатоліївна
 • Andri [andr·i] (Андрій/Andrii) — vene Andrei (Андрей) — isanimi Андрійович, Андріївна
 • Anfissa [anf·issa] (Анфіса/Anfisa) — vene Anfissa (Анфиса)
 • Antin [ant·in] (Антін/Antin), Anton [ant·on] (Антон/Anton) — vene Anton (Антон) — isanimi Антонович, Антонівна
 • Antonina [anton·ina] (Антоніна/Antonina) — vene Antonina (Антонина)
 • Arhõp [arh·õp] (Архип/Arkhyp) — vene Arhip (Архип) — isanimi Архипович, Архипівна
 • Arkadi [ark·adi] (Аркадій/Arkadii) — vene Arkadi (Аркадий) — isanimi Аркадійович, Аркадіївна
 • Arsen [ars·en] (Арсен/Arsen), Arseni [ars·eni] (Арсеній/Arsenii) — vene Arseni (Арсений) — isanimi Арсенович, Арсенівна; Арсенійович, Арсеніївна
 • Artem [art·em] (Артем/Artem) — vene Artjom (Артём) — isanimi Артемович, Артемівна
 • Artemi [art·emi] (Артемій/Artemii) — vene Artemi (Артемий) — isanimi Артемійович, Артеміївна
 • AverjanOverjan

B

 • Bella [b·ella] (Белла/Bella) — vene Bella (Белла)
 • Bohdan [bohd·an] (Богдан/Bohdan), Dan [dan] (Дан/Dan) — vene Bogdan (Богдан) — isanimi Богданович, Богданівна; Данович, Данівна
 • Boleslav [bolesl·av] (Болеслав/Boleslav) — vene Boleslav (Болеслав) — isanimi Болеславович, Болеславівна
 • Boleslava [bolesl·ava] (Болеслава/Boleslava) — vene Boleslava (Болеслава)

D

 • DanBohdan
 • Danõlo [dan·õlo] (Данило/Danylo) — vene Daniil (Даниил) — isanimi Данилович, Данилівна
 • Darja [d·arja] (Дар’я/Daria), mitteametlikult Odarka [od·arka] (Одарка/Odarka) — vene Darja (Дарья)
 • Davõd [dav·õd] (Давид/Davyd) — vene David (Давид) — isanimi Давидович, Давидівна
 • Demjan [demj·an] (Дем’ян/Demian) — vene Demjan (Демьян) — isanimi Дем’янович, Дем’янівна
 • Demõd [dem·õd] (Демид/Demyd) — vene Demid (Демид) — isanimi Демидович, Демидівна
 • Denõss [den·õss] (Денис/Denys) — vene Deniss (Денис) — isanimi Денисович, Денисівна
 • Dmõtro [dmõtr·o] (Дмитро/Dmytro) — vene Dmitri (Дмитрий) — isanimi Дмитрович, Дмитрівна
 • Domna [d·omna] (Домна/Domna) — vene Domna (Домна)
 • Donat [don·at] (Донат/Donat) — vene Donat (Донат) — isanimi Донатович, Донатівна

E

 • Elvira [el’v·ira] (Ельвіра/Elvira) — vene Elvira (Эльвира)
 • Emilija [em·ilija] (Емілія/Emiliia) — vene Emilija (Эмилия)
 • Erast [er·ast] (Ераст/Erast) — vene Erast (Эраст) — isanimi Ерастович, Ерастівна

F

 • Fadei [fad·ei] (Фадей/Fadei), Tadei [tad·ei] (Тадей/Tadei) — vene Faddei (Фаддей) — isanimi Фадейович, Фадеївна; Тадейович, Тадеївна
 • Fajina [faj·ina] (Фаїна/Faina) — vene Faina (Фаина)
 • Fedir [f·edir] (Федір/Fedir) — vene Fjodor (Фёдор) — isanimi Федорович, Федорівна
 • Fedot [fed·ot] (Федот/Fedot) — vene Fedot (Федот) — isanimi Федотович, Федотівна
 • FrossõnaJefrossõnija
 • Fõlõmon [fõlõm·on] (Филимон/Fylymon) — vene Filimon (Филимон) — isanimi Филимонович, Филимонівна

H–J

H

 • Hajina [haj·ina] (Гаїна/Haina) — vene Gaina (Гаина)
 • Halõna [hal·õna] (Галина/Halyna) — vene Galina (Галина)
 • Hanna [h·anna] (Ганна/Hanna) — vene Anna (Анна)
 • Harassõm [harass·õm] (Гарасим/Harasym), Herassõm [herass·õm] (Герасим/Herasym) — vene Gerassim (Герасим) — isanimi Гарасимович, Гарасимівна; Герасимович, Герасимівна
 • Harõta [har·õta] (Харита/Kharyta) — vene Harita (Харита)
 • Harõton [harõt·on] (Харитон/Kharyton), Harõtin [harõt·in] (Харитін/Kharytin) — vene Hariton (Харитон) — isanimi Харитонович, Харитонівна
 • Havrõlo [havr·õlo] (Гаврило/Havrylo) — vene Gavriil (Гавриил) — isanimi Гаврилович, Гаврилівна
 • Hennadi [henn·adi] (Геннадій/Hennadii) — vene Gennadi (Геннадий) — isanimi Геннадійович, Геннадіївна
 • Heorhi [he·orhi] (Георгій/Heorhii) — vene Georgi (Георгий) — isanimi Георгійович, Георгіївна
 • HerassõmHarassõm
 • Hlib (Гліб/Hlib) — vene Gleb (Глеб) — isanimi Глібович, Глібівна
 • HnatIhnat
 • Homa [hom·a] (Хома/Khoma) — vene Foma (Фома) — isanimi Хомич, Хомівна
 • Hordi [hord·i] (Гордій/Hordii) — vene Gordei (Гордей) — isanimi Гордійович, Гордіївна
 • HorpõnaAhrõpõna
 • Hrõhori [hrõh·ori] (Григорій/Hryhorii), Hrõhir [hrõh·ir] (Григір/Hryhir), mitteametlikult Hrõtsko [hrõt’sk·o] (Грицько/Hrytsko), Hrõts [hrõt’s] (Гриць/Hryts) — vene Grigori (Григорий) — isanimi Григорович, Григорівна (← Григорій, Григір); Григорійович, Григоріївна (← Григорій)
 • HrõstjaHrõstõna
 • Hrõstofor [hrõstof·or] (Христофор/Khrystofor) — vene Hristofor (Христофор) — isanimi Христофорович, Христофорівна
 • Hrõstõna [hrõst·õna] (Христина/Khrystyna), mitteametlikult Hrõstja [hr·õstja] (Христя/Khrystia) — vene Hristina (Христина)
 • Hrõts, HrõtskoHrõhori
 • HõmaJuhhõmija

I

 • Ihnat [ihn·at] (Ігнат/Ihnat), Hnat [hnat] (Гнат/Hnat) — vene Ignat (Игнат) — isanimi Ігнатович, Ігнатівна; Гнатович, Гнатівна
 • Ihnati [ihn·ati] (Ігнатій/Ihnatii) — vene Ignati (Игнатий) — isanimi Ігнатійович, Ігнатіївна
 • Ilarion [ilari·on] (Іларіон/Ilarion), Larion [lari·on] (Ларіон/Larion) — vene Ilarion (Иларион), Illarion (Илларион) — isanimi Іларіонович, Іларіонівна; Ларіонович, Ларіонівна
 • Illja [illj·a] (Ілля/Illia) — vene Ilja (Илья) — isanimi Ілліч, Іллівна
 • Inna [·inna] (Інна/Inna) — vene Inna (Инна)
 • Inokenti [inok·enti] (Інокентій/Inokentii) — vene Innokenti (Иннокентий) — isanimi Інокентійович, Інокентіївна
 • Irajida [iraj·ida] (Іраїда/Iraida) — vene Iraida (Ираида)
 • Irakli [ir·akli] (Іраклій/Iraklii) — vene Irakli (Ираклий) — isanimi Іраклійович, Іракліївна
 • Irõna [ir·õna] (Ірина/Iryna), mitteametlikult Jarõna [jar·õna] (Ярина/Yaryna) — vene Irina (Ирина)
 • Issak [iss·ak] (Ісак/Isak) — vene Issak (Исак) — isanimi Ісакович, Ісаківна
 • Issõdora [issõd·ora] (Ісидора/Isydora) — vene Issidora (Исидора)
 • Ivan [iv·an] (Іван/Ivan) — vene Ivan (Иван) — isanimi Іванович, Іванівна
 • Ivanna [iv·anna] (Іванна/Ivanna) — vene Ivanna (Иванна)

J

 • Jadviha [jadv·iha] (Ядвіга/Yadviha) — vene Jadviga (Ядвига)
 • Jakiv [j·akiv] (Яків/Yakiv) — vene Jakov (Яков) — isanimi Якович, Яківна; Яковлевич, Яковлівна
 • Jakõm [jak·õm] (Яким/Yakym), Akim [ak·im] (Акім/Akim) — vene Akim (Аким) — isanimi Якимович, Якимівна; Акімович, Акімівна
 • Jarema [jar·ema] (Ярема/Yarema), Veremi [verem·i] (Веремій/Veremii) — vene Jeremei (Еремей) — isanimi Яремович, Яремівна; Веремійович, Вереміївна
 • Jaroslav [jarosl·av] (Ярослав/Yaroslav) — vene Jaroslav (Ярослав) — isanimi Ярославович, Ярославівна
 • Jaroslava [jarosl·ava] (Ярослава/Yaroslava) — vene Jaroslava (Ярослава)
 • JarõnaIrõna
 • JavdohhaJevdokija
 • JefremOhrim
 • Jefrossõnija [jefross·õnija] (Єфросинія/Yefrosyniia), mitteametlikult Frossõna [fross·õna] (Фросина/Frosyna) — vene Jefrossinija (Ефросиния)
 • Jehor [jeh·or] (Єгор/Yehor) — vene Jegor (Егор) — isanimi Єгорович, Єгорівна
 • Jelõzaveta [jelõzav·eta] (Єлизавета/Yelyzaveta), mitteametlikult Lõssaveta [lõssav·eta] (Лисавета/Lysaveta) — vene Jelizaveta (Елизавета)
 • Jermolai [jermol·ai] (Єрмолай/Yermolai) — vene Jermolai (Ермолай) — isanimi Єрмолайович, Єрмолаївна
 • Jevdokija [jeudok·ija] (Євдокія/Yevdokiia), mitteametlikult Javdohha [jaud·ohha] (Явдоха/Yavdokha) — vene Jevdokija (Евдокия)
 • Jevhen [jeuh·en] (Євген/Yevhen) — vene Jevgeni (Евгений) — isanimi Євгенович, Євгенівна
 • Jevhenija [jeuh·enija] (Євгенія/Yevheniia), mitteametlikult Jivha [j·iuha] (Ївга/Yivha) — vene Jevgenija (Евгения)
 • JivhaJevhenija
 • Jossõp [j·ossõp] (Йосип/Yosyp), Ossõp [·ossõp] (Осип/Osyp) — vene Jossif (Иосиф) — isanimi Йосипович, Йосипівна; Осипович, Осипівна
 • Juhhõm [juhh·õm] (Юхим/Yukhym) — vene Jefim (Ефим) — isanimi Юхимович, Юхимівна
 • Juhhõmija [juhh·õmija] (Юхимія/Yukhymiia), mitteametlikult Hõma [h·õma] (Хима/Khyma) — vene Jefimija (Ефимия)
 • Juli [j·uli] (Юлій/Yulii) — vene Juli (Юлий) — isanimi Юлійович,Юліївна
 • Julian [juli·an] (Юліан/Yulian) — vene Julian (Юлиан) — isanimi Юліанович, Юліанівна
 • Julija [j·ulija] (Юлія/Yuliia) — vene Julija (Юлия)
 • Juri [j·uri] (Юрій/Yurii) — vene Juri (Юрий) — isanimi Юрійович, Юріївна

K–M

K

 • Kalerija [kal·erija] (Калерія/Kaleriia) — vene Kalerija (Калерия)
 • Kapitolina [kapitol·ina] (Капітоліна/Kapitolina) — vene Kapitolina (Капитолина)
 • Karpo [karp·o] (Карпо/Karpo) — vene Karp (Карп) — isanimi Карпович, Карпівна
 • Kazõmõr [kazõm·õr] (Казимир/Kazymyr) — vene Kazimir (Казимир) — isanimi Казимирович, Казимирівна
 • Katerõna [kater·õna] (Катерина/Kateryna), mitteametlikult Katrja [k·atrja] (Катря/Katria) — vene Jekaterina (Екатерина)
 • Kim [kim] (Кім/Kim) — vene Kim (Ким) — isanimi Кімович, Кімівна
 • Kindrat [kindr·at] (Кіндрат/Kindrat) — vene Kondrati (Кондратий) — isanimi Кіндратович, Кіндратівна
 • Klarõssa [klar·õssa] (Клариса/Klarysa) — vene Klarissa (Клариса)
 • Klavdija [kl·audija] (Клавдія/Klavdiia) — vene Klavdija (Клавдия)
 • Klõm [klõm] (Клим/Klym) — vene Klim (Клим) — isanimi Климович, Климівна
 • Klõment [klõm·ent] (Климент/Klyment) — vene Kliment (Климент) — isanimi Климентович, Климентівна
 • Korni [korn·i] (Корній/Kornii) — vene Kornei (Корней) — isanimi Корнійович, Корніївна
 • Kostjantõn [kostjant·õn] (Костянтин/Kostiantyn), Kost [kos’t] (Кость/Kost) — vene Konstantin (Константин) — isanimi Костянтинович, Костянтинівна; Костьович, Костівна
 • Kuzma [kuz’m·a] (Кузьма/Kuzma) — vene Kuzma (Кузьма) — isanimi Кузьмич, Кузьмівна
 • Kõlõna [kõl·õna] (Килина/Kylyna) — vene Akilina (Акилина)
 • Kõra [k·õra] (Кира/Kyra) — vene Kira (Кира)
 • Kõrõlo [kõr·õlo] (Кирило/Kyrylo) — vene Kirill (Кирилл) — isanimi Кирилович, Кирилівна

L

 • LarionIlarion
 • Larõssa [lar·õssa] (Лариса/Larysa) — vene Larissa (Лариса)
 • Lavrenti [laur·enti] (Лаврентій/Lavrentii) — vene Lavrenti (Лаврентий) — isanimi Лаврентійович, Лаврентіївна
 • Leonid [leon·id] (Леонід/Leonid) — vene Leonid (Леонид) — isanimi Леонідович, Леонідівна
 • Leonti [le·onti] (Леонтій/Leontii), Leont [le·ont] (Леонт/Leont) — vene Leonti (Леонтий) — isanimi Леонтійович, Леонтіївна; Леонтович, Леонтівна
 • Lesja [l·esja] (Леся/Lesia) — vene Lesja (Леся)
 • LessOleksandr
 • Lev [lev] (Лев/Lev) — vene Lev (Лев) — isanimi Львович, Львівна; Левович, Левівна
 • Lidija [l·idija] (Лідія/Lidiia) — vene Lidija (Лидия)
 • Lina [l·ina] (Ліна/Lina) — vene Lina (Лина)
 • Ljubov [ljub·ov] (Любов/Liubov) — vene Ljubov (Любовь)
 • Ljudmõla [ljudm·õla] (Людмила/Liudmyla) — vene Ljudmila (Людмила)
 • Luka [luk·a] (Лука/Luka), mitteametlikult Lukaš [luk·aš] (Лукаш/Lukash) — vene Luka (Лука) — isanimi Лукич, Луківна
 • LukašLuka
 • Lukerija [luk·erija] (Лукерія/Lukeriia), mitteametlikult Lõkera [lõk·era] (Ликера/Lykera) — vene Lukerja (Лукерья)
 • Lukjan [lukj·an] (Лук’ян/Lukian) — vene Lukjan (Лукьян) — isanimi Лук’янович, Лук’янівна
 • LõkeraLukerija
 • LõssavetaJelõzaveta

M

 • Maija [m·aija] (Майя/Maiia) — vene Maija (Майя)
 • Makar [mak·ar] (Макар/Makar) — vene Makar (Макар) — isanimi Макарович, Макарівна
 • Maksõm [maks·õm] (Максим/Maksym) — vene Maksim (Максим) — isanimi Максимович, Максимівна
 • Maksõmilian [maksõmili·an] (Максиміліан/Maksymilian) — vene Maksimilian (Максимилиан) — isanimi Максиміліанович, Максиміліанівна
 • Malvina [mal’v·ina] (Мальвіна/Malvina) — vene Malvina (Мальвина)
 • Manuilo [man·uilo] (Мануйло/Manuilo) — vene Manuil (Мануил) — isanimi Мануйлович, Мануйлівна
 • Marfa [m·arfa] (Марфа/Marfa) — vene Marfa (Марфа)
 • Marharõta [marhar·õta] (Маргарита/Marharyta) — vene Margarita (Маргарита)
 • MarianMarjan
 • MariannaMarjana
 • Marija [mar·ija] (Марія/Mariia), Marja [m·arja] (Мар’я/Maria) — vene Marija (Мария), Marja (Марья)
 • Marjan [marj·an] (Мар’ян/Marian), Marian [mari·an] (Маріан/Marian) — vene Marian (Мариан), Marjan (Марьян) — isanimi Мар’янович, Мар’янівна; Маріанович, Маріанівна
 • Marjana [marj·ana] (Мар’яна/Mariana), Marianna [mari·anna] (Маріанна/Marianna) — vene Marianna (Марианна)
 • Marko [m·arko] (Марко/Marko) — vene Mark (Марк) — isanimi Маркович, Марківна
 • Martõn [mart·õn] (Мартин/Martyn), Martin [mart·in] (Мартін/Martin) — vene Martõn (Мартын), Martin (Мартин) — isanimi Мартинович, Мартинівна; Мартінович, Мартінівна
 • Marõna [mar·õna] (Марина/Maryna) — vene Marina (Марина)
 • Matvi [matv·i] (Матвій/Matvii) — vene Matvei (Матвей) — isanimi Матвійович, Матвіївна
 • Mõhhailo [mõhh·ailo] (Михайло/Mykhailo) — vene Mihhail (Михаил) — isanimi Михайлович, Михайлівна
 • Mõkola [mõk·ola] (Микола/Mykola) — vene Nikolai (Николай) — isanimi Миколайович, Миколаївна
 • Mõkõta [mõk·õta] (Микита/Mykyta), Nikita [nik·ita] (Нікіта/Nikita) — vene Nikita (Никита) — isanimi Микитович, Микитівна; Нікітович, Нікітівна
 • Mõloslav [mõlosl·av] (Милослав/Myloslav) — vene Miloslav (Милослав) — isanimi Милославович, Милославівна
 • Mõloslava [mõlosl·ava] (Милослава/Myloslava) — vene Miloslava (Милослава)
 • Mõtrofan [mõtrof·an] (Митрофан/Mytrofan) — vene Mitrofan (Митрофан) — isanimi Митрофанович, Митрофанівна

N–R

N

 • Nadija [nad·ija] (Надія/Nadiia) — vene Nadežda (Надежда)
 • NastjaAnastassija
 • Nazar [naz·ar] (Назар/Nazar) — vene Nazar (Назар) — isanimi Назарович, Назарівна
 • Natalija [nat·alija] (Наталія/Nataliia), Natalja [nat·alja] (Наталя/Natalia) — vene Natalija (Наталия)
 • Naum [na·um] (Наум/Naum) — vene Naum (Наум) — isanimi Наумович, Наумівна
 • Nestir [n·estir] (Нестір/Nestir), Nestor [n·estor] (Нестор/Nestor) — vene Nestor (Нестор) — isanimi Несторович, Несторівна
 • NikitaMõkõta
 • Nila [n·ila] (Ніла/Nila) — vene Nila (Нила)
 • Nina [n·ina] (Ніна/Nina) — vene Nina (Нина)
 • Nõkin [n·õkin] (Никін/Nykin), Nõkon [n·õkon] (Никон/Nykon) — vene Nikon (Никон) — isanimi Никонович, Никонівна
 • Nõkõfor [nõk·õfor] (Никифор/Nykyfor), Nõtšõpir [nõtš·õpir] (Ничипір/Nychypir) — vene Nikifor (Никифор) — isanimi Никифорович, Никифорівна; Ничипорович, Ничипорівна
 • NõtšõpirNõkõfor

O

 • OdarkaDarja
 • Ohrim [ohr·im] (Охрім/Okhrim), Jefrem [jefr·em] (Єфрем/Yefrem) — vene Jefrem (Ефрем) — isanimi Охрімович, Охрімівна; Єфремович, Єфремівна
 • Oksana [oks·ana] (Оксана/Oksana) — vene Ksenija (Ксения), Oksana (Оксана)
 • Oleh [ol·eh] (Олег/Oleh) — vene Oleg (Олег) — isanimi Олегович, Олегівна
 • OleksaOleksi
 • Oleksandr [oleks·andr] (Олександр/Oleksandr), Oless [ol·es’s] (Олесь/Oles), mitteametlikult Less [les’s] (Лесь/Les) — vene Aleksandr (Александр) — isanimi Олександрович, Олександрівна
 • Oleksandra [oleks·andra] (Олександра/Oleksandra), mitteametlikult Olesja [ol·esja] (Олеся/Olesia) — vene Aleksandra (Александра)
 • Oleksi [oleks·i] (Олексій/Oleksii), Oleksa [ol·eksa] (Олекса/Oleksa) — vene Aleksei (Алексей) — isanimi Олексійович, Олексіївна; Олексович, Олексівна
 • Olena [ol·ena] (Олена/Olena) — vene Jelena (Елена)
 • OlesjaOleksandra
 • OlessOleksandr
 • Olha [·ol’ha] (Ольга/Olha) — vene Olga (Ольга)
 • OljanaUljana
 • Omeljan [omelj·an] (Омелян/Omelian) — vene Jemeljan (Емельян) — isanimi Омелянович, Омелянівна
 • Onõssõm [on·õssõm] (Онисим/Onysym) — vene Anissim (Анисим) — isanimi Онисимович, Онисимівна
 • OpanassPanass
 • Orest [or·est] (Орест/Orest) — vene Orest (Орест) — isanimi Орестович, Орестівна
 • Orõna [or·õna] (Орина/Oryna) — vene Arina (Арина)
 • OssõpJossõp
 • Overjan [overj·an] (Овер’ян/Overian), Averjan [averj·an] (Авер’ян/Averian) — vene Averjan (Аверьян) — isanimi Овер’янович, Овер’янівна; Авер’янович, Авер’янівна

P

 • Panass [pan·ass] (Панас/Panas), Opanass [opan·ass] (Опанас/Opanas) — vene Afanassi (Афанасий) — isanimi Опанасович, Опанасівна
 • Pavlo [paul·o] (Павло/Pavlo) — vene Pavel (Павел) — isanimi Павлович, Павлівна
 • Pelahija [pelah·ija] (Пелагія/Pelahiia) — vene Pelageja (Пелагея)
 • Petro [petr·o] (Петро/Petro) — vene Pjotr (Пётр) — isanimi Петрович, Петрівна
 • Platon [plat·on] (Платон/Platon) — vene Platon (Платон) — isanimi Платонович, Платонівна
 • Polina [pol·ina] (Поліна/Polina) — vene Polina (Полина)
 • Prokip [pr·ok·ip] (Прокіп/Prokip), Prokopi [prokop·i] (Прокопій/Prokopii) — vene Prokofi (Прокофий) — isanimi Прокопович, Прокопівна (← Прокіп); Прокопійович, Прокопіївна
 • Põlõp [põl·õp] (Пилип/Pylyp) — vene Filipp (Филипп) — isanimi Пилипович, Пилипівна

R

 • Rajissa [raj·issa] (Раїса/Raisa) — vene Raissa (Раиса)
 • Rodion [rodi·on] (Родіон/Rodion) — vene Rodion (Родион) — isanimi Родіонович, Родіонівна
 • Roman [rom·an] (Роман/Roman) — vene Roman (Роман) — isanimi Романович, Романівна
 • Rostõslav [rostõsl·av] (Ростислав/Rostyslav) — vene Rostislav (Ростислав) — isanimi Ростиславович, Ростиславівна
 • Ruf [ruf] (Руф/Ruf) — vene Ruf (Руфь)
 • Rufina [ruf·ina] (Руфіна/Rufina) — vene Rufina (Руфина)
 • Rõmma [r·õmma] (Римма/Rymma) — vene Rimma (Римма)

S–V

S

 • Samiilo [sam·iilo] (Самійло/Samiilo) — vene Samuil (Самуил) — isanimi Самійлович, Самійлівна
 • Sava [s·ava] (Сава/Sava) — vene Savva (Савва) — isanimi Савич, Савівна
 • Saveli [sav·eli] (Савелій/Savelii) — vene Saveli (Савелий) — isanimi Савелійович, Савеліївна
 • Semen [sem·en] (Семен/Semen) — vene Semjon (Семён) — isanimi Семенович, Семенівна
 • Serafõma [seraf·õma] (Серафима/Serafyma) — vene Serafima (Серафима)
 • Serhi [serh·i] (Сергій/Serhii) — vene Sergei (Сергей) — isanimi Сергійович, Сергіївна
 • Sevastjan [̮̮sevastj·an] (Севастян/Sevastian) — vene Sevastjan (Севастьян) — isanimi Севастянович, Севастянівна
 • Sofija [sof·ija] (Софія/Sofiia) — vene Sofija (София)
 • Solomija [solom·ija] (Соломія/Solomiia) — vene Solomeja (Соломея)
 • Stanislav [stanisl·av] (Станіслав/Stanislav) — vene Stanislav (Станислав) — isanimi Станіславович, Станіславівна
 • Stanislava [stanisl·ava] (Станіслава/Stanislava) — vene Stanislava (Станислава)
 • Stepan [step·an] (Степан/Stepan) — vene Stepan (Степан) — isanimi Степанович, Степанівна
 • Stepanõda [stepan·õda] (Степанида/Stepanyda) — vene Stepanida (Степанида)
 • Svitlan [svitl·an] (Світлан/Svitlan) — vene Svetlan (Светлан) — isanimi Світланович, Світланівна
 • Svitlana [svitl·ana] (Світлана/Svitlana) — vene Svetlana (Светлана)
 • Svjatoslav [svjatosl·av] (Святослав/Sviatoslav) — vene Svjatoslav (Святослав) — isanimi Святославович, Святославівна
 • Svjatoslava [svjatosl·ava] (Святослава/Sviatoslava) — vene Svjatoslava (Святослава)
 • Svõrõd [svõr·õd] (Свирид/Svyryd), Svõrõdon [svõrõd·on] (Свиридон/Svyrydon) — vene Spiridon (Спиридон) — isanimi Свиридович, Свиридівна; Свиридонович, Свиридонівна
 • Sõdir [s·õdir] (Сидір/Sydir) — vene Sidor (Сидор) — isanimi Сидорович, Сидорівна
 • Sõlanti [sõl·anti] (Силантій/Sylantii) — vene Silanti (Силантий) — isanimi Силантійович, Силантіївна

Z

 • Zahhar [zahh·ar] (Захар/Zakhar) — vene Zahhar (Захар) — isanimi Захарович, Захарівна
 • Zahhari [zahh·ari] (Захарій/Zakharii) — vene Zahhari (Захарий) — isanimi Захарійович, Захаріївна
 • Zinajida [zinaj·ida] (Зінаїда/Zinaida) — vene Zinaida (Зинаида)
 • Zinovi [zin·ovi] (Зіновій/Zinovii) — vene Zinovi (Зиновий) — isanimi Зіновійович, Зіновіївна
 • Zoja [z·oja] (Зоя/Zoia) — vene Zoja (Зоя)

Ž

 • Žanna [ž·anna] (Жанна/Zhanna) — vene Žanna (Жанна)

T

 • TadeiFadei
 • Tajissija [taj·issija] (Таїсія/Taisiia) — vene Taissija (Таисия)
 • Tamara [tam·ara] (Тамара/Tamara) — vene Tamara (Тамара)
 • Tarass [tar·ass] (Тарас/Taras) — vene Tarass (Тарас) — isanimi Тарасович, Тарасівна
 • Tekla [t·ekla] (Текла/Tekla), Vekla [v·ekla] (Векла/Vekla) — vene Fjokla (Фёкла)
 • Terenti [ter·enti] (Терентій/Terentii) — vene Terenti (Терентий) — isanimi Терентійович, Терентіївна
 • Tetjana [tetj·ana] (Тетяна/Tetiana) — vene Tatjana (Татьяна)
 • Trohhõm [trohh·õm] (Трохим/Trokhym) — vene Trofim (Трофим) — isanimi Трохимович, Трохимівна
 • Tõhhin [t·õhhin] (Тихін/Tykhin), Tõhhon [t·õhhon] (Тихон/Tykhon) — vene Tihhon (Тихон) — isanimi Тихонович, Тихонівна
 • TõmišTõmofi
 • Tõmofi [tõmof·i] (Тимофій/Tymofii), mitteametlikult Tõmiš [tõm·iš] (Тиміш/Tymish) — vene Timofei (Тимофей) — isanimi Тимофійович, Тимофіївна
 • Tõt [tõt] (Тит/Tyt) — vene Tit (Тит) — isanimi Титович, Титівна

U

 • UlassVlass
 • Uljan [ulj·an] (Улян/Ulian) — vene Uljan (Ульян) — isanimi Улянович, Улянівна
 • Uljana [ulj·ana] (Уляна/Uliana), Oljana [olj·ana] (Оляна/Oliana) — vene Uljana (Ульяна)
 • Ulõta [ul·õta] (Улита/Ulyta) — vene Ulita (Улита)
 • Ustõm [ust·õm] (Устим/Ustym), Ustõn [ust·õn] (Устин/Ustyn) — vene Ustin (Устин) — isanimi Устимович, Устимівна; Устинович, Устинівна
 • Ustõna [ust·õna] (Устина/Ustyna) — vene Ustinja (Устинья)

V

 • Vadõm [vad·õm] (Вадим/Vadym) — vene Vadim (Вадим) — isanimi Вадимович, Вадимівна
 • Valentõn [valent·õn] (Валентин/Valentyn) — vene Valentin (Валентин) — isanimi Валентинович, Валентинівна
 • Valentõna [valent·õna] (Валентина/Valentyna) — vene Valentina (Валентина)
 • Valeri [val·eri] (Валерій/Valerii) — vene Valeri (Валерий) — isanimi Валерійович, Валеріївна
 • Valerija [val·erija] (Валерія/Valeriia) — vene Valerija (Валерия)
 • Varvara [varv·ara] (Варвара/Varvara) — vene Varvara (Варвара)
 • Vassõl [vass·õl’] (Василь/Vasyl) — vene Vassili (Василий) — isanimi Васильович, Василівна
 • VeklaTekla
 • Veniamin [veniam·in] (Веніамін/Veniamin) — vene Veniamin (Вениамин) — isanimi Веніамінович, Веніамінівна
 • VeremiJarema
 • Vikent [vik·ent] (Вікент/Vikent), Vikenti [vik·enti] (Вікентій/Vikentii) — vene Vikenti (Викентий) — isanimi Вікентович, Вікентівна; Вікентійович, Вікентіївна
 • Viktor [v·iktor] (Віктор/Viktor) — vene Viktor (Виктор) — isanimi Вікторович, Вікторівна
 • Viktorija [vikt·orija] (Вікторія/Viktoriia) — vene Viktorija (Виктория)
 • Vira [v·ira] (Віра/Vira) — vene Vera (Вера)
 • Vitali [vit·ali] (Віталій/Vitalii) — vene Vitali (Виталий) — isanimi Віталійович, Віталіївна
 • Vjatšeslav [vjatšesl·av] (В’ячеслав/Viacheslav) — vene Vjatšeslav (Вячеслав) — isanimi В’ячеславович, В’ячеславівна
 • Vladõslav [vladõsl·av] (Владислав/Vladyslav) — vene Vladislav (Владислав) — isanimi Владиславович, Владиславівна
 • Vladõslava [vladõsl·ava] (Владислава/Vladyslava) — vene Vladislava (Владислава)
 • Vlass (Влас/Vlas), Ulass [ul·ass] (Улас/Ulas) — vene Vlass (Влас) — isanimi Власович, Власівна; Уласович, Уласівна
 • Volodõmõr [volod·õmõr] (Володимир/Volodymyr) — vene Vladimir (Владимир) — isanimi Володимирович, Володимирівна
 • Vsevolod [vs·evolod] (Всеволод/Vsevolod) — vene Vsevolod (Всеволод) — isanimi Всеволодович, Всеволодівна

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet