Sisukord

Valik KNABi kohanimeloendeid
EKI KNAB, 01.08.2022

Kohanimeloendis on 1342 objekti kohanimed Ukraina alalt, väljavõttena Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist (KNAB). Veebikaardiliidese on OpenStreetMapi alusele programmeerinud Indrek Hein.

Loend ja kaart

Kogu materjal üheskoos, esitatud sõnastikuartikli kujul, kus on põhimärksõna ja nimevariandid, k.a kohtade varasemad nimed mitmes keeles. Näidatud on koha liik, riik ja haldusüksused, mille alale koht kuulub. Ukraina nimedel on rõhk näidatud väikese punktiga (·) rõhulise silbi ees, nt nimes Alm·azna on rõhk 2. silbil. Täpsemaid selgitusi vt allpool. Loendisse on integreeritud kaardiliides: kui klõpsata koha koordinaatidel, siis avaneb kaart (OpenStreetMap) soovitud kohast. Loendis on viited nimevariantidelt põhimärksõnale, v.a need, mis on allpool eraldi registris.

NB! Haldusüksuse lühendile põhimärksõnaga artiklis (st mitte viiteartiklis) lisatud ▣ märgib asulaid, mis on Vene vägede okupeeritud pärast 24. veebruari 2022, lisaks Krimmile ja neile aladele, mida tähistavad Don-DRV ja Luh-LRV. Pärast 24. veebruari 2022 vabastatud asulaid märgib ▢. Märgile lisatud kuupäev näitab nimekirjas muudatuse registreerimise aega, mitte tegelikku staatuse muutumise aega. (Talvel-kevadel 2022 okupeeritud Põhja-Ukraina asulad on nimekirjas tingliku lõpukuupäevaga 1. V 2022.) ➕ näitab hiljem lisatud muud infot. Okupatsiooni seis uuendatud: 8. juuli 2023; aluseks liveuamap (varasemad seisud: 5. VIII, 22. VIII, 14. IX, 1. X 2022).

Suur tänu Ihor Zymale, kes on üle vaadanud Ukraina asulate nimede rõhud.

Ukraina veebikaart KNABi nimedega. Kui kaardil klõpsata mummule, siis näeb koha nime, saab ka lingi kohanimeandmebaasi.

Kuigi ukraina omaladinas variante põhiloendis ei ole, on nad siiski registrina esitatud, sest neid kasutatakse üha enam ingliskeelsetes tekstides. Muude inglise tekstides esinevate variantide kohta vt ukraina nimede artiklist.

Selgitused

Ukraina kohanimeloend on koostatud paljude allikate põhjal pikema aja jooksul. Loendis on esindatud peamiselt asulad – kõik linnad, suurem osa aleveid –, ent on ka pikemad jõed, mitmesugused maa-alad jms. On ka väike valik ajaloolisi nimesid, mis on seotud Ukrainaga. Mõnedki eesti vasted võivad olla siin esmakordsed, nt Boikomaa (Boikivštšõna), Dnepri-Ukraina (Naddniprjanštšõna), Severjaanimaa (Siverštšõna). Arvestades seda, et Krimmi kohta on olemas eraldi kohanimeloend, on Krimm siinses loendis esindatud vaid linnade ja mõne muu koha nimedega.

Kui kohal ei ole eestikeelset nime, on põhimärksõnaks võetud Ukraina valitsuse poolt tunnustatud ametlik ukrainakeelne nimi, mis on ümber kirjutatud eesti tähestikku. 2016. a tegi Ukraina vastava seaduse alusel läbi kohanimede dekommuniseerimise, mille tulemusena muudeti sadu asulanimesid (vt nende loendeid ingliskeelse Wikipedia artiklist). Kuigi ametlikult muudeti nimesid kogu Ukraina territooriumil, jäid Ida-Ukrainas separatistide kontrollitavatel aladel faktiliselt kehtima endised nimed, nt ametlik Sorokõne, faktiline Krasnodon (loendis märgendiga tegelik). Märtsis 2022 teatasid Donetski separatistid kavast taastada uutel vallutatud aladel need kohanimed, mis kehtisid enne 2014. a maid. Aprillis 2022 anti seal välja määrus, millega kohustati teatud tähtpäevadel kasutama Donetski linna “sümbolnimena” Stalino nime. Ka Luhanski separatistid taastasid vallutatud aladel märtsis 2022 need nimed, mis kehtisid 2014. a mais. 9. mail 2022 taastati üheks päevaks Luhanskile Vorošilovgradi nimi.

2020. a toimus Ukrainas haldusreform, millega kärbiti tunduvalt rajoonide arvu. Siinses loendis on uued rajoonid; vanu saab vaadata andmebaasist.

Ukraina nimed on esitatud nii algkujul kirillitsas kui ka eesti transkriptsioonis (tähisega ∃) vastavalt ukraina-eesti tähetabelile. Vene nimed on samuti algkujul, põhivariant on esitatud eesti transkriptsioonis.

Kirjete koostisosad

Nimi. Praegused kohanimed on märksõnana poolpaksus punases kirjas. # märgib objekte, mis on ajaloolised.

Keel ja muud märgendid (nime järel kursiivis). Keelenimetused ja märgendid on välja kirjutatud, lühendatud on ee = eesti, ukr = ukraina, vn = vene. märgib nimesid, mis on eesti transkriptsioonis, st ukraina või vene nimest reeglite järgi eesti tähestikku ümber kirjutatud. Seevastu viitab ümberkirjutustele, mis pole mõeldud eesti tekstides kasutuseks, vaid on KNABis koostatud lähtekirja täpseks edasiandeks.

Allikas (halliga, nurksulgudes). KNABis kasutatav allikalühend (vt allikate registrit eespool) ja vajaduse korral leheküljenumber (kooloni järel). Ajuti allikalühendi järel kasutatud tingsümbolid: # (nimekuju on allikas teisene, mitte esimene ehk põhinimi), ~ (kirjapilti KNABis on veidi kohendatud, eeskätt algustähe ja sidekriipsu osas), ^ (kirjapilt on saadud allikas esineva kirjapildi teisendamisel, st ei ole sama mis algkirjapilt allikas).

Koha liik (oranžiga). Kasutatakse sõnalist kirjeldust, mitte lühendeid.

Riik (tumesinisega), mille alal koht asub. Et loend hõlmab ka kohti, mis osalt asuvad teiste maade alal, siis on näidatud ka need. Kasutatakse ISO maatähiseid (UA = Ukraina, teised: AT = Austria, BG = Bulgaaria, BY = Valgevene, DE = Saksamaa, EE = Eesti, HU = Ungari, LT = Leedu, LV= Läti, MD = Moldova, PL = Poola, RO = Rumeenia, RS = Serbia, RU = Venemaa, SK = Slovakkia), mitmemaistele kohtadele on lisatud tähis E (Euroopa).

Haldusüksus (helesinisega, sulgudes), mille alal koht asub. Kasutatakse lühendeid (Dni = Dnipropetrovski oblast, Don = Donetski oblast, Har = Harkivi oblast, Her = Hersoni oblast, Hme = Hmelnõtskõi oblast, IvF = Ivano-Frankivski oblast, Kiiev = Kiiev, Kii = Kiievi oblast, Kir = Kirovohradi oblast, Krm = Krimmi Autonoomne Vabariik, Luh = Luhanski oblast, Lvi = Lvivi oblast, Mõk = Mõkolajivi oblast, Ode = Odessa oblast, Pol = Poltava oblast, Riv = Rivne oblast, Sev = Sevastopol, Sum = Sumõ oblast, Zap = Zaporižžja oblast, Žõt = Žõtomõri oblast, TKa = Taga-Karpaadi oblast, Ter = Ternopili oblast, Tšrk = Tšerkassõ oblast, Tšrnh = Tšernihivi oblast, Tšrnv = Tšernivtsi oblast, Vin = Vinnõtsja oblast, Vol = Volõõnia oblast).

Kahe üksuse puhul on kasutatud eritähistust. Don-DRV märgib Donetski oblasti ja Luh-LRV Luhanski oblasti alasid, mis enne 24. veebruari 2022 olid separatistide kontrolli all.

Geograafilised koordinaadid. Koordinaate on määratud Nõukogude jm topokaartide, samuti veebikaartide (OpenStreetMap jt) põhjal. Haldusüksuste puhul asendab koordinaate halduskeskuse nimi (alla joonitud).

Muud nimevariandid, kommentaarid nende kohta, asukohakirjeldused ja märkused. Keelte järjestus kirjes on kõigepealt ukraina, seejärel muud keeled tähestikuliselt vastavalt keelenimetusele. Nimevariantide esitus on mõeldud eeskätt informatsiooniks ega tähenda mingite poliitiliste asjaolude tunnustamist või mittetunnustamist.

Võrdlused teiste kohtadega on tähistatud lühendiga Vrd (võrdle).


Anna tagasisidet