Skip to main content

Struktuur

Sisutegevused

 • Tänapäeva eesti keele sõnavara ja grammatika uurimine
 • Keelekorraldus ja keelenõuanne, sealhulgas nimed ja terminid
 • Üldkeele sõnaraamatud
  • EKI ühendsõnastik
  • ÕS 2025
  • kakskeelsed sõnaraamatud
 • Keeleõpet toetavad vahendid (Keeleõppija Sõnaveeb, õpetaja tööriistad, piltsõnastik)
 • Keelevaldkonna koolitused
  • keeleinfo (normingud, muu info)
  • Sõnaveeb
  • Keeleõppija Sõnaveeb
  • õpetaja tööriistad
 • Terminitöö
  • Esterm
  • majavälised terminibaasid
 • Riikliku terminoloogiaprogrammi koordineerimine
 • Riikliku kõrgkooliõpikute programmi koordineerimine

Tänapäeva eesti keele osakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

 • Eesti keele päritolu, vana kirjakeele jt ajalooliste keelevariantide, murrete ja soome-ugri keelte uurimine
  • andmebaaside ja rakenduste koostamine (Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants, Murdekiiker jne)
 • Nimeuurimine („Eesti perekonnanimeraamat“)
 • Sõnaraamatute koostamine
  • murdesõnaraamatud („Eesti murrete sõnaraamat“, piirkondlikud murdesõnaraamatud)
  • etümoloogiasõnaraamatud
  • sugulaskeelte sõnaraamatud
 • Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv EMSUKA
 • Riikliku hõimurahvaste programmi koordineerimine

Keeleajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

 • Kõne ja hääle uurimine (kõnestiilid, häälduse varieerumine, lauseprosoodia, emotsionaalne kõne)
 • Eestikeelse kõnesünteesi arendamine
 • Kõnesünteesirakenduste, -teenuste ja -liideste loomine (nt Kõneveebi arendamine, subtiitrite, sõnaraamatute ja pikemate tekstide helindamine)
 • Riigiüleste arendusprojektide tellimine ja juhtimine (Tõlkevärav)
 • Keeleandmestike kogumine, töötlemine ja avaldamine
 • Viipekeele koordineerimine
 • Eesti ja maailma keeletehnoloogiate seire
 • Keeletehnoloogiaalane nõustamine

Keele- ja kõnetehnoloogia osakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

 • Haridustöötajate eesti keele kui teise keele õppe koordineerimine
 • Haridustöötajate keeleõppealase kompetentsi tõstmine, metoodika-, didaktika- ja lõimumisalaste koolituste välja töötamine ja korraldamine
 • Õppevara loomise koordineerimine
 • Täiendava keeleõppe koordineerimine õpilastele
 • Keelevaldkonna alus- ja rakendusuuringute koordineerimine
 • Keeletehnoloogiliste vahendite arendamine keeleõppeks koostöös keele- ja kõnetehnoloogia osakonnaga
 • Eesti keele maine ja keeleõppe arendustegevuste kommunikatsioon koostöös üldosakonna turundusmeeskonnaga

Keeleõppe arendamise osakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

Meil ei ole mõtet küsida koolilapselt, kelleks ta saada tahab, sest me ei tea, mis ametid kümne aasta pärast olemas on. Võiksime hoopis küsida, millele ta tahab elus pühenduda ja millesse panustada. EKI töötajad on otsustanud pühenduda eesti keele säilimisele. Panustame sellesse tegevustega alates teadustööst kuni nõustamise ja tehnoloogia arendamiseni. Meie oskused ja kogemused on erinevad, aga me kõik oleme pühendunud ühisele eesmärgile.

Kelly Lilles, nooremteadur – doktorant

Tugitegevused

 • EKI teaduse visiooni ja strateegiliste sihtide kujundamine ning eesmärkide saavutamiseks vajalike tugitegevuste kavandamine
 • Teadusrahastuse taotlemise korraldamine
  • uute võimaluste leidmine nii Eestis kui ka väljaspool
  • tugi ja nõu teadus- ja arendusprojektide kirjutamisel
 • Teadustaristu toimimise ja ligipääsetavuse korraldamine (sh ETIS, teadusandmebaasid, EKI teatmekogud)
 • Akadeemiliste töötajate tegevuse toetamine
  • akadeemiliste töötajate valimiste ja atesteerimise korraldamine
  • akadeemilise järelkasvu arendamine (nooremteadurite värbamine ja tugi), doktorikooli korraldamine

Teadus- ja arendustegevuse korraldamise osakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

 • EKI arengut toetava personalipoliitika kujundamine ja elluviimine, sealhulgas töösuhete haldamine, tööohutus- ning töötervishoiualase tegevuse koordineerimine, koolitus- ja arendustegevuste korraldamine, töötajate värbamine ja valik, töötajakogemuse kujundamine, töötajate nõustamine
 • Asjaajamise, arhiivitöö ja dokumendihalduse korraldamine ning osakondadele administratiivsete tugiteenuste pakkumine
 • Turundus- ja kommunikatsioonistrateegia kujundamine ja elluviimine, sealhulgas EKI nähtavuse parendamine, EKI teenuste tutvustamine ja kasutajaskonna suurendamine, teadustulemuste levitamine ja keeleteaduse populariseerimine ning eesti keele mainetegevuste korraldamine
 • EKI omandis ja kasutuses oleva vara haldamine ning lepinguliste koostööpartnerite teenuse kvaliteedi tagamine sh töökeskkonna tuleohutusalane tegevus, töökeskkonna ja evakuatsioonialaste koolituste korraldamine, hooldus- ja remonditööde korraldamine, töökeskkonna kujundamine

Üldosakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

 • Töövahendite hankimine haldamine ja utiliseerimine
 • Võrkude, kontode, litsentside, tarkvara ja muude IT-vahendite haldus
 • Kasutajatele IT-toe pakkumine ning nõustamine
 • Serverite riistvara, operatsioonisüsteemide ja teenuste nõuetekohane haldamine
 • Serverite ajakohasuse ja käideldavuse tagamine
 • Rakendustarkvara paigaldamine, uuendamine, monitoorimine ja käideldavuse tagamine
 • Andmete varundamine
 • Küberturbe kontseptsiooni loomine ja selle järgimine
 • Isikuandmete kaitse nõuete järgimine
 • EKI arvutivõrgu ja IT-vahendite turvalisuse tagamine ning sise- ja välise turvalisuse monitoorimine
 • Andmekogude ja kasutajate andmete säilivuse tagamine ja juurdepääsude reguleerimine

IT-osakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

 • Eelarve planeerimine, tulude ja kulude juhtimine, seire ja aruandlus
 • Algdokumentidele arvestusobjektide määramine ning tehingute õigsuse ja õigusaktidele vastavuse kontroll
 • EKI tasandil kuluarvestuse põhimõtete kogumi (kulumudeli) haldamine (hõlmab eelarve plaane, eelarvet ja tegelikke kulusid, mis vastavalt loodud algoritmile suunatakse teenustele)
 • EKI Euroopa Liidu rahastusega projektide haldustöö
 • Programmitoetuste haldamine, sealhulgas kulude ja ettemaksude haldamine
 • Põhi- ja väheväärtuslike varade nimestike haldamine, sealhulgas inventuuride korraldamine
 • Statistika
 • Riigihangete koordineerimine

Finantsosakonna töötajate kontaktandmed leiad SIIT.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!