Skip to main content

Koolijuhtide arenguprogramm

Programm on loodud koolijuhtidele, kelle koolid tegutsevad täiel või osalisel määral vene õppekeeles ja on üle minemas eestikeelsele õppele.

Arenguprogrammi fookuses on teadmised ja oskused, mis võimaldavad luua koolijuhil koolikultuuri ja töökeskkonna, mis toetavad õpetajate heaolu ja professionaalset arengut. Need on omakorda eelduseks, et tagada kõikidele õpilastele nende emakeelest sõltumata kvaliteetne eestikeelne haridus.

Programmi käigus

 • loome juhile selgust oma rollis eestikeelsele õppele ülemineku eestvedajana, võimaldades tal paremini mõista oma vastutust ja ülesandeid selles protsessis;
 • arendame eestikeelsele õppele ülemineku ja kooli efektiivseks juhtimiseks vajalikke oskusi;
 • koostame eestikeelsele õppele ülemineku rakendustegevuskava ja analüüsime kava elluviimist eestikeelsele õppele ülemineku esimese tegevusaasta jooksul.

Arvestame osalejate individuaalsete arenguvajadustega ja seostame tegevused osalejate reaalsete ülesannetega töökohal. Programmi käigus kasutame tegevusi ning õppemeetodeid, mis seovad teooria ja praktika. Koolijuhiga koos ootame programmis osalema ka õppejuhti. Programmi jooksul toetavad koolijuhte kogenud koolijuhtidest mentorid.

Programm kestab 2024. aasta märtsist detsembrini. Õppetöö toimub üldjuhul kord kuus kahepäevaste moodulitena, I moodul toimub 27.─28. märtsil.

Programmi valitutelt eeldatakse programmis osalemist täies mahus. Korraldajatel on õigus osaleja puudumise või mõne muu koolitusgrupi kokkuleppe rikkumise tõttu programmist välja arvata.

Programmis osalemine on õppijatele tasuta.

Programmi sihtrühm on koolijuhid, kelle koolid toimivad täiel või osalisel määral vene keeles ning kellel on valmisolek pühenduda

 • intensiivsele enesearengule,
 • muutuste elluviimisele oma organisatsioonis,
 • eestikeelsele õppele üleminekule.

Programmi elluviimisel arvestatakse osalejate varasemat kogemust. Programm sobib kõigile, kes soovivad täiendada oma juhioskusi ning teadlikult analüüsida ning kujundada organisatsiooni juhtimiskultuuri. Personaalne lähenemine eeldab programmis osalejate aktiivset osalust õppeprotsessi kujundamisel ja juhtimisel.

Kaalukas osa programmist on seotud õppimise ja reaalsete vajaduspõhiste ülesannetega osalejate töökohal.

Programm koosneb mitmes formaadis tegevustest:

 • koolitusseminarid, mõtte- ja töötoad, (osalus)vaatlused, õppevisiidid üle Eesti;
 • eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistus või selle jätkamine oma koolis, lahenduste leidmine oma kooli jaoks olulistes väljakutsetes;
 • näidete analüüsid, probleemipõhine õpe – nii juhtumikirjelduste alusel kui ka reaalsete ülesannete täitmisel;
 • head näited Eestis kasutusel olevatest tõenduspõhistest praktikatest, programmidest ja mudelitest;
 • veebipõhine tugi ja iseseisvad tööd;
 • mentorlus, üksteiselt õppimine ja tagasiside saamine, vahe- ja lõppkokkuvõtted jm; mentor toetab programmis osalejat individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel ja õpieesmärkide seadmisel, abistab lõputöö koostamisel ja eneseanalüüsil ning nõustab nii kohtumistel kui ka veebi teel;
 • oma õppimise nähtavaks tegemine avalikkusele ja kogukonna kaasamine – koolijuhi rolli mõistmise laiendamine ühiskonnas, koostöövõrgustiku laiendamine.

Kokku on programmis 9 moodulit (kalendrikuus kahepäevaste moodulitena) ja õpitakse kontaktõppes. Lisaks toimub järelseminar peale arenguprogrammi lõpumoodulit.

Programmi edukas lõpetamine eeldab

 • kuulumist sihtgruppi arenguprogrammi lõpuni;
 • aktiivset osalemist õppemoodulites ja õppeprotsessis ning selle kinnitamist, allkirjastades registreerimislehed;
 • iseseisvate kodutööde esitamist kogu õppeprotsessi vältel;
 • koostööd õppeprotsessi vältel valitud mentoriga;
 • lõputööd “Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava rakendamise analüüs” ja selle esitlust, mille põhjal hinnatakse ka saavutatud õpiväljundeid.

Kursuse läbinud koolijuhi saavutatud õpiväljundid on järgmised:

 • mõistab oma rolli juhina ning on teadlikult arendanud selleks vajalikke juhtimisoskusi;
 • on süvendanud arusaamu vajadusest soodustada kõikide õpilaste õppimist ja arengut;
 • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi professionaalset arengut toetava keskkonna loomiseks;
 • on omandanud konkreetsed tööriistad inimestega tegelemiseks ning koostöise sisekultuuri loomiseks;
 • omab teadmisi strateegilisest planeerimisest ning muutuste juhtimisest;
 • mõistab eestikeelsele õppele ülemineku olulisust ning oskab selleks vajalikke samme teha.

Osalemise tingimused

 • Kehtiv tööleping haridusasutuse juhina, mida tõendab kinnituskiri koolipidajalt.
 • Vastavus õppeasutuse juhi kvalifikatsiooninõuetele, mida tõendab kinnituskiri koolipidajalt.

 Valikuprotsessi etapid

 • Kandideerija esitab CV, motivatsioonikirja ning koolipidaja kinnituskirja programmis osalemise võimaldamise kohta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata allkirjastatult digikonteineris e-postile kreet.piiriselg@eki.ee hiljemalt 6. märtsiks (k.a).

 • Dokumentide põhjal valitakse välja vestlusele kutsutavad kandidaadid.
 • Märtsi alguses toimuvad vestlused eelmisest voorust edasi pääsenud kandidaatidega.
 • Osalejate lõppvalik ja tagasiside.

Nõuded motivatsioonikirjale

Motivatsioonikirjast ootame muule infole lisaks vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millist potentsiaalset kasu näete programmis osalemisel oma koolile?
 • Millist väärtust toote endaga kaasa teistele koolijuhtidele?

Koolijuhtide arenguprogrammi ellukutsuja on Haridus- ja Teadusministeerium ja programmi viib ellu Eesti Keele Instituut koos partneritega.


Kontaktid:

Kreet Piiriselg
projektijuht
kreet.piiriselg@eki.ee   
5669 5315

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!