Skip to main content

Tõlkevärav

Uus tõlkesüsteem Tõlkevärav on loodud koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Justiitsministeeriumi ja kohtute, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keele Instituudiga. Tarkvara arendas Singleton OÜ ja Interlex OÜ, nõustas Riigi Infosüsteemi Amet.

Tõlkevärav koondab masintõlke ja tõlkeabivahendite kasutamise ning tõlkemälude haldamise vahendeid ja võimaldab süsteemselt tegeleda tõlketööde korraldamise protsessidega. 

Tõlkevärava peamised kasutajad on avalik sektor ja erasektori tõlketeenuse pakkujad.

Tõlkevärav

 • aitab hallata tõlkimisega seotud töövooge,
 • on kohandatav asutuste spetsiifikale,
 • koondab tõlkimist hõlbustavaid keeletehnoloogiaid: tõlkemälud, terminibaasid Ekilexist, masintõlkekeskkond MTee, grammatikakontrollija,
 • võimaldab kasutada eri keelesuundi ja valdkondi ning neid lisada,
 • arvestab lähtetekstide, tõlgete, treeningmaterjali jm andmete konfidentsiaalsusnõudeid. 

Tõlkevärava üheks olulisemaks funktsiooniks on tõlkemälude loomine, jagamine ja haldamine. Riigiasutused tõlgivad suurel määral korduvat teksti ja eri valdkondades kasutatakse samu termineid. Keskse, st kasutajate ühise jagatud tõlkemälu loomine võimaldab oluliselt vähendada tõlkimisele kuluvat aega ja raha ning tagada tõlgete ühtsuse ja kvaliteedi. Tõlgete kvaliteedi tagamisele aitab kaasa ka eri liidestatud terminibaaside kasutamine ja kvaliteedikontrolli võimalus.

Tõlkevärava I etapp ehk MVP (minimum viable product) toetab järgmiseid funktsioone: 

 • seadistada tõlkekorralduse töövooge (erinevate asutuste vajadustele vastavalt),
 • luua, korraldada ja täita tõlketellimusi,
 • kasutada valdkondlikke (üld-, õigus-, kriisi- ja tervishoiu- ning militaarvaldkonnad) masintõlkemootoreid eesti, inglise, vene või saksa keelesuunal,
 • hallata keskselt tõlkemälusid,
 • hallata kasutajaid ja rolle,
 • kasutada terminibaase (sh Ekilex).

Projekti peamine arenguhüpe seisneb tõlkimiseks vajalike tehnoloogiate ühendamises kesksesse platvormi. See ühtlustab avaliku teenuste kvaliteeti ning tõhustab asutuste ja ettevõtete vahelist koostööd. Tõlkevärav lihtsustab nii tõlgete tellijate, tõlkekorraldajate kui ka tõlkijate tööd, võimaldades viia kogu tõlkeprotsessi läbi ühes keskkonnas ja kiirendades tõlkeprotsessi tänu kõrgetasemelistele keeletehnoloogilistele vahenditele (nt närvivõrkudel põhinev masintõlge). Senise hulga erinevate süsteemide asemel, mis kõik täidavad erinevat funktsiooni, saavad nii avaliku kui ka erasektori esindajad teha ühel platvormil kõik vajalikud toimingud, sh nii tõlgete tellimine, kinnitamine, ülevaatamine kui ka tõlkimine. 

Tõlkevärav edendab võrdseid võimalusi mitmekeelsele teabele ligipääsuks, täpsemalt

 • võimaldab ametnike jt ligipääsu võõrkeelsele teabele,
 • võimaldab avalike teenuste ja avalikku teavet (sh kriisiinfot) pakkuda sihtrühmale, kes ei valda eesti keelt piisaval määral.

Tõlkeprojektide halduskeskkond ja tõlkimise platvorm Tõlkevärav edendab infoühiskonda toetades tõlkevaldkonna väljakutsete – tõlkida kvaliteetselt, kiiremini, odavamalt – lahendamist IKT kasutuselevõtuga, täpsemalt: 

 • jagades varasemalt tõlgitud tekste korduv- ja uuskasutuseks (tõlkemälud), parandades tõlgete kvaliteeti (tõlgete terminoloogiline järjepidevus) ja suurendades tõlkimiskiirust,
 • andes tõlgile ja tõlkijale keeletehnoloogilised töövahendid, nagu masintõlge, CAT (tõlketöö abimees), grammatikakontrollija jm, mis samuti aitavad parandada tõlgete kvaliteeti ja suurendada tõlkimiskiirust. 

Planeerimisel on projekti järgmine arendusetapp, arendust saab jälgida avalikust koodihoidlast.

Vaata lisaks

Kasutajakoolituste salvestused

Projektist

 • Projekti nimi: Masintõlke keskkonna arenduse I etapp
 • Projekti number: 2014-2020.12.03.21-0981
 • Projekti algus ja lõpp: 11.11.2022─31.12.2023
 • Koordineerija: Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Meede: 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine
 • Taotlusvoor: Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine – 21.03.2018─07.07.2022
 • Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
 • Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 11.11.2022–31.12.2023 
 Eelarve
Rahastaja nimiRahastaja täpsustusAbikõlblik summa (EUR)%
Omafinantseeringu summa (EUR):0,000,00
Euroopa regionaalarengufond (ERDF) 414 815,3085,00
Riiklik toetus 73 202,7015,00
Taotletud toetuse summa (EUR):488 018,00100,00

Masintõlkemootor

Aadressilt https://mtee.eki.ee/ leiad EKI masintõlketeenuse, mis on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks. Eestikeelset kõnet, dokumente ja veebilehti saab tõlkida inglise, saksa ja vene keelde ning nendest keeltest tagasi eesti keelde. Tõlkemootor tuvastab automaatselt tõlgitava info valdkonna (õigus, kriisiinfo, riigikaitse, üldvaldkond) ning kohandub selle terminoloogiale ja stiilile.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!