Skip to main content

Keelesamm

Mis on Keelesamm?

Keelesamm on suunatud eesti keele õppimise võimaluste laiendamisele ja keeleõppe kvaliteedi parandamisele. Toetame haridusasutusi eestikeelsele haridusele üleminekul, pakkudes haridustöötajatele tasuta keeleõppe võimalusi, parandades keeleõppe kvaliteeti ja luues keeletaseme hindamiseks e-hindamisvahendeid. Programm pakub keeleõppe võimalusi ka täiskasvanutele, muutes keelevaldkonna e-teenused iseseisvale keeleõppijale kättesaadavaks.

Me arendame pidevalt keeleõppe metoodikaid ning hindamise ja testimise meetodeid, kasutades kaasaegset keeletehnoloogiat. Samuti kasvatame keelevaldkonna professionaalide järelkasvu ja tõstame eesti keele õppimise populaarsust.

Keelesammu tegevused

Eesti keele õpe haridustöötajatele

Pakume eesti keelest erineva emakeelega haridustöötajatele tasuta eesti keele õpet B1, B2 ja C1 tasemel. 

Vaata lisaks

Keelelähetus haridustöötajatele

Keelelähetus viib eesti keelest erineva emakeelega haridustöötaja kolmeks nädalaks eestikeelsesse töö- ja elukeskkonda Eesti eri paikades.

Vaata lisaks

Metoodika, didaktika ja LAK-õppe koolitused

Pakume haridustöötajatele koolitusi, et toetada neid sobivate keeleõppe-metoodikate rakendamisel ja ainealase keeleoskuse arendamisel igapäevases õppetöös.

Vaata lisaks

Keelevaldkonna nõustamine

Pakume haridusasutustele nõustamisteenust, et toetada õpetajate arengut mitmekultuurilises ja mitmekeelses õpikeskkonnas.

Vaata lisaks

Õppevara loomine

Loome tõenduspõhistele keeleõppemetoodikatele tuginevat õppevara ja metoodilisi juhendeid üldhariduses ja kutsekeskhariduses eesti keelt teise keelena õppivate õpilaste eesti keele oskuse arendamiseks.

Vaata lisaks

E-hindamisvahendid

Loome e-hindamisvahendeid, mis võimaldavad keeleoskuse taset mõõta ning tõendada nii üldhariduse, kutsehariduse kui ka täiskasvanute keeleõppes. 

Vaata lisaks

Keeletehnoloogia keeleõppes

Arendame keeletehnoloogilisi e-vahendeid ning kogume alus- ja rakendusuuringuteks vajalikke keeleandmestikke ehk korpuseid.

Vaata lisaks

Keelevaldkonna uuringud

Tellime keelevaldkonna suuremahulisi uuringuid teadus- ja arendusasutustelt ning ülikoolidelt.

Vaata lisaks

Keeleõppe e-keskkond

Arendame täiskasvanutele kasutajasõbralikku platvormi riigi pakutavate eesti keele õppe teenuste jaoks ja loome kvaliteetseid e-kursusi, et võimaldada paindlikku ja iseseisvat keeleõpet.

Vaata lisaks

Videoklippide sari eestikeelse hariduse toetuseks

Ühekeelne haridus loob võrdsed võimalused kõigile.
David Vseviov
Kas uue keele õppimiseks peab olema keeleliselt andekas?
Jaan Aru

Oleme loonud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga videoklippide sarja, mille eesmärk on toetada eestikeelsele õppele üleminekut ning suurendada teadlikkust haridusreformi vajalikkusest. Sarja sihtrühm on haridustöötajad, lapsevanemad ja noored, kuid sõnum on suunatud kogu Eesti ühiskonnale. Videoklippide sari koosneb 12 klipist, millest igaüks keskendub oma sihtgrupile või sõnumile.

  • Eestikeelsele haridusele üleminek on meie kõigi ühine asi.
  • Eestikeelne haridus loob kõigile võrdsed võimalused.
  • Keeleoskus pakub elus rohkem võimalusi.
  • Eesti keelt suudab õppida igaüks.
  • Iga õpetaja on keeleõpetaja.

Tutvu sarjaga ja saa teada, kuidas eestikeelse hariduse toetamine saab alguse meist kõigist!

Programmi üldinfo

“Eesti keele õppe ja keeleõppe arendamise” ehk Keelesammu programmi kaasrahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Liit. Programmi eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste, õpilaste ja täiskasvanute eesti keele õpet, parandada eestikeelse õppe kvaliteeti ning tagada keelevaldkonna e-teenuste kättesaadavus.

Vaata lisaks

Kontaktid:

Keiu Tamm
programmijuht
keiu.tamm@eki.ee   
521 1595

Kadri Ratas
turunduse projektijuht
kadri.ratas@eki.ee
5347 7248

Laura Tamsalu
assistent-projektijuht
laura.tamsalu@eki.ee
5843 9191

Helna Karu
Haridus- ja Teadusministeerium
meetmete hoidja
helna.karu@hm.ee 
735 0108

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!