Skip to main content

EKI ühendsõnastik 2024

Sisaldab uusimat eesti keele infot: uusi sõnu ja tähendusi, uusi norminguid. Vahendab Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid.
Kasuta

Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018

Eesti kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.

Eesti keele seletav sõnaraamat (2009)

Sisaldab ligi 150 000 märksõna. Hõlmab 20. sajandi eesti keele sõnavara. “Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” (26 vihikut, 1988–2007) 2., täiendatud ja parandatud trükk.
Kasuta

Võõrsõnade leksikon (2015)

Sisaldab ligi 40 000 märksõna, seal hulgas 1000 allmärksõna, lühendeid, sententse ja väljendeid, käänamist ja pööramist. Kuulata saab tsitaatsõnade ja -väljendite hääldusi.
Kasuta

Eesti kohanimeraamat (2018)

Esimene põhjalik kokkuvõte kogu Eesti kohanimedest. 2018. aastal ilmunud veebisõnaraamat on 2016. aasta pabersõnaraamatu uuendatud väljaanne, milles on arvesse võetud 2017. aastal toimunud haldusreformi tulemused. Veebiväljaanne sisaldab üle 6200 ...
Kasuta

Eesti etümoloogiasõnaraamat (2012)

Sisaldab infot eesti keele sõnade päritolu kohta (umbes 6600 märksõna), koondades endas eesti tüvevara, ühtlasi uurali või kitsamalt läänemeresoome tüvevara päritolu alal seni tehtud uurimistöö tulemusi.
Kasuta

Eesti keele sõnapered (2012)

Siit saad põhjaliku ülevaate eesti keele rikkalikust sõnamoodustusest – kirjeldatud on ligikaudu 120 000 sõna ehitust ja sõnadevahelisi moodustusseoseid. Seoste alusel on sõnad koondatud ligi 9000 sõnapereks. Sõnaraamat on mõeldud keeleteadlast...
Kasuta

Sünonüümisõnastik (2007)

1991. aastal ilmunud sõnastiku teine, ümbertöötatud ja täiendatud trükk.
Kasuta

Fraseoloogiasõnaraamat (2000)

Sisaldab üle 7500 püsiväljendi, sealhulgas raamatulikke, kõnekeelseid ja vananenud ning vulgaarseid väljendeid, mitmesuguseid ütlusi ning kantselei- ja stampvormeleid.
Kasuta

Antonüümisõnastik (1995)

Sisaldab ligi 2000 antonüümipaari, neist enamik kuulub üldkeele sõnavarasse.
Kasuta

Eesti keele sõnaraamat (2019)

Esitab põhiliselt üldkeele sõnu ja väljendeid (sh pärisnimed ja lühendid), nende tähendusi, kasutusnäiteid ning päritoluinfot. Leidub ka entsüklopeedilist infot, valikuliselt esitatakse sünonüüme ja antonüüme. Sisaldab u 120 000 märksõna.
Kasuta

ÕS 1918 kommenteeritud väljaanne (2018)

Võimaldab näha, kuidas eesti keel on 100 aastaga muutunud. 1918. aasta „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ ja 2018. aasta „Eesti õigekeelsussõnaraamatu” võrdlus.
Kasuta

Assotsiatsioonisõnastik (2019)

Koondab ja teeb kättesaadavaks valiku eesti keele sõnu koos seostega, mis neil sõnadel eesti keele kõnelejate tavateadvuses tüüpiliselt tekivad. Selliseid seoseid nimetatakse sõna-assotsiatsioonideks. “Eesti keele assotsiatsioonisõnastik” sisa...
Kasuta

Ametniku soovitussõnastik (2013)

Pakub tekstikoostajale nõuandeid ja soovitusi, kuidas väljenduda lihtsamalt, selgemalt, täpsemalt ja eelistada eesti keelt. Sõnastik on mõeldud kõigile, kellel on vaja kirjutada ametliku sisuga kirjakeelset teksti.
osaliselt vananenud Kasuta

Slängisõnaraamat (1990)

Sisaldab u 7500 slängisõna.
Kasuta

Ülemsaksa laensõnad eesti keeles (2024)

Sõnastikku on koondatud ligi 1500 kirja- ning murdekeele sõna, millest märgatava osa moodustab valdavalt 18.–19. sajandil kultuuriliste uuendustega seoses kirjakeelt rikastanud sõnavara. Leksikonis leiduvad ka baltisaksa laenud, st saksa keele kohal...
Kasuta

Alamsaksa laensõnad eesti keeles (2016)

Kui eesti kirjakeeles leiduvate alamsaksa laenude hulgaks on seni arvestatud umbkaudu 800 sõna, siis selles sõnastikus on arvesse võetud üle 1200 kirja- ning murdekeele sõna, millest osa on küll küsimärgilised ja nende lähtumine alamsaksa keelest...
Kasuta

Saareste mõistelise sõnaraamatu indeks (1979)

Mõisteline sõnaraamat ehk tesaurus näitab sõnade semantilisi seoseid. Märksõnaks on mõisterühma nimi (pealkiri), mille alla on koondatud kõik sõnad ja väljendid, mis selle mõistega on seotud. Seoseid võib olla mitut liiki: sünonüümia, anto...
Kasuta