Skip to main content

Eesti murrete sõnaraamat (1994–…)

Siinne sõnaraamat on 1994. aastal ilmuma hakanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ veebiversioon. Murdesõnaraamat hõlmab kõiki eesti murdeid. Seda koostatakse Eesti Keele Instituudi murdesõnavara kartoteegi põhjal, milles on üle 2,7 miljoni sõnased...
Kasuta

Mulgi sõnaraamat (2021–…)

Mulgi veebisõnaraamatu 1. ja 2. köide (A–R) esitavad Mulgi murdesõnu kõigist viiest Mulgimaa kihelkonnast: Hallistest, Helmest, Karksist, Paistust ja Tarvastust. Sõnaraamatus on praegu ligikaudu 14000 märksõna. Sõnaraamat on mõeldud kõikidele ...
Kasuta

Seto eripäraste sõnade sõnaraamat (2020)

Sõnaraamat hõlmab iseloomulikku sõnavara, mis on kirja pandud Setomaalt, selle lähinaabrusest või ka lõunaeesti keelesaartelt. Sõnaraamatus on üle 3600 märksõna. Sõnaraamat on mõeldud eelkõige setodele oma keele ja pärimuskultuuri elavdamise...
Kasuta

Seto sõnastik (2016)

Sõnastik sisaldab ligikaudu 6000 märksõna ja selle eesmärk on pakkuda seto keele huvilistele vajalikku tuge, kuniks mahukam sõnaraamat valmib. Sõnastik lähtub 2011. aastal ilmunud „Vanapärase Võru murde sõnaraamatus“ esitatud Seto sõnavaras...
Kasuta

Kuusalu rannakeele sõnaraamat (2019)

Sõnaraamat sisaldab üle 7000 märksõna, mille kasutust täpsustavad näitelaused ja kirjakeelsed selgitused. Teos pakub mitmekesist keeleainest randlastele, rannakeele õppijaile, õpetajaile ning uurijaile, aga ka kõigile teistele Kuusalu rannarahva ...
Kasuta

Kihnu sõnaraamat (2016)

Sõnaraamatu põhiosaks on märksõnaartiklid enam kui 6000 Kihnu sõna kohta, nende hulka on valitud nii iidseid sõnu, mida tänapäeval enam aktiivselt ei kasutata, kui ka sõnu, mis on murdekeeles leidnud oma koha alles viimastel kümnenditel. Sõnast...
Kasuta

Idamurde sõnaraamat (2016)

Ligi 20 000 märksõna sisaldavas sõnastikus on sõnu kogu idamurde alalt: Iisaku kihelkonna lõunaosast, Torma kihelkonnast, Kodavere kihelkonna põhjaosast, Maarja-Magdaleena, Palamuse, Äksi ja Laiuse kihelkonnast. Sõnastik on mõeldud kõigile, kes ...
Kasuta

Hiiu sõnaraamat (2015)

Sõnaraamat esitab hiiu keele põhisõnavara ja murdesõnu kõigist Hiiumaa murrakutest (kihelkondadest): Emmastest, Käinast, Reigist ja Pühalepast. Sõnaraamat on mõeldud hiidlasele, hiiu keele õppijale ja igale huvilisele. Sõnade tarvitamist hõlbu...
Kasuta

Mulgi sõnastik (2013)

Sõnastik esitab Mulgi murdekeele põhisõnavara ja murdesõnu kõigist viiest Mulgi kihelkonnast: Hallistest, Helmest, Karksist, Paistust ja Tarvastust, märksõnaartikleid on kokku umbes 4000. Sõnastik on mõeldud mulkidele, mulgi keele õppijatele ja ...
Kasuta

Vanapärase Võru murde sõnaraamat (2011)

Sõnaraamatus on ligi 10 000 märksõna ning see on koostatud tuntud murdekoguja ning -uurija Hella Keema peamiselt käsikirjaliste kogude põhjal. Põliste võrumaalaste sõnavara Rõuge, Vastseliina ja Setumaa 35 külast on kirja pandud aastatel 1963–...
Kasuta

Väike murdesõnastik (1982, 1989)

Sõnastik esitab EKI murdesõnavara koondkartoteegi märksõnad ja nende leviku kihelkonniti ehk murrakuti. Tegu on kõiki Eesti murdeid hõlmava "Eesti murrete sõnaraamatu" esialgse, lühema versiooniga, mille eesmärk oli anda ülevaade suure murrete s...
Kasuta